1, 3 millioner kroner til miljøtiltak innen landbruket

Planlegger du prosjekter innen temaene klima og miljø i jordbruket, så kan det søkes om midler fra Fylkesmannen i Innlandet.

Miljøtiltak: Fylkesmannen har 1.3 millioner kroner til fordeling for miljøprosjekter innen landbruket. 

Nyheter

Prosjekter og informasjonstiltak som gjelder klima- og miljøtiltak kan få støtte fra Fylkesmannen i Innlandet. De disponerer i 2020 1,3 mill. kr til å støtte tiltak innen Klima- og miljøprogrammet (KMP). Søknadsfrist er 15. februar 2020, informerer Fylkesmannen i Innlandet.


Her skal de ta tak i det grønne skiftet

I Lomoen på Vinstra er det etablert et selskap som vil investere og satse målrettet på å det grønne skiftet i bygg- og anleggsbransjen.


Fire kategorier

Programmet omhandler de fire kategoriene klimatilpasning, klimagassutslipp/karbonbinding, naturmangfold/kulturminner i kulturlandskapet og forurensning til vann, jord og luft.


Vil åpne for bruk av el-motor også på mindre vann

En lovendring er på gang vedrørende bruk av elektriske båtmotorer.


Jordbruket prioriteres

Fylkesmannen i Innlandet vil prioritere tiltak som bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget knyttet til jordbrukets klimautfordringer og klimavennlig driftspraksis høyt. Videre vil vi legge vekt på å støtte tiltak innenfor de øvrige kategoriene ut fra lokalt og regionalt behov og hvor målretta tiltakene er.

De fylkesvise midlene skal bidra til å:

  • styrke kunnskapen om klima- og miljøutfordringene og status for jordbrukets klima- og miljøarbeid
  • formidle kunnskap fra forskningen til praktisk jordbruk og rådgivingsarbeidet
  • utvikle verktøy/hjelpemidler for effektive klima- og miljøtiltak
  • prøve ut og formidle effekter av tiltak/virkemidler
  • spre informasjon om utfordringer og aktuelle klima- og miljøtiltak i jordbruket til næringsutøverne, rådgivingstjenesten, forvaltningen og allmenheten