Vil inkludere Fåvang og Ringebu i planen

Frå før har Ringebu kommunen ein temaplan for kulturminne som omfattar dalbotnen frå Øyer til Sør-Fron, på austsida av Laugen. I denne planen var tettstadene ikkje med, for å avgrense arbeidet.

Landskapet: Låvane har sin verdi i kulturlandskapet dei står i, og som fortel om bruken av dei verdifulle flaummarkene i kommunen.   Foto: Guro Vollen

Nyheter

Ringebu kommunes temaplan for kulturminner 2018 – 2030 vart vedteke i kommunestyret i 2018, og denne inkluderer til saman 23 kulturminne eller kulturmiljø.