Planlegger masseuttak i Lyslia på Sødorpfjellet

Masseuttaket skal brukes til etablering av ny landbruksveg mellom Frydalen og demningen ved Østkjølen i Sør-Fron kommune.

Massuttaket er planlagt 50 meter inn for setervegen i Lyslia på Sødorpfjellet.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Den nye landbruksvegen, som er navngitt Frydalsvegen, er samme veg som villreinnemnda har lagt ned forbud mot sykling på, - men trilling av sykkel er lov. Vegen vil få bom i begge ender.