Sette opp tilbygg på setra utan godkjenning, nå må det fjernast: Vurderer søksmål om ikkje fristen blir utsett

Tilbygget som vart oppført på Byrsetra i 2017, utan at det var godkjent av nasjonalparkstyret, må rivast innan 1. juni neste år.

Strid: Byrsetra ligg i Frydalen landskapsvernområde. Tilbygget saken gjeld, er oppført på bygget heilt til venstre.   Foto: vedlegg til saksdokument frå nasjonalparkstyret.

Nyheter

Dersom tiltaket ikkje blir utført innan fristen, får setereigar Hanne Hvattum tvangsmulkt per dag på 500 kroner.