Pandemien har kostet Innlandet 393 millioner kroner

Kommunene i Innlandet har per august bokført 393 mill. kr i ekstra kostnader knyttet til covid-19 pandemien.

Mange kommuner i Innlandet har inntektstap det ikke er blitt kompensert for, opplyser fylkesmannen. 

Nyheter

Fylkesmannen fordeler nå 36,1 mill. kr i skjønnsmidler til kommuner som er hardest rammet. I tillegg har Fylkesmannen bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en styrking på 85 mill. kr.


Koronapandemien har hittil kosta midtdalskommunene 7,5 millioner - sjekk hva pengene har gått til: – Det er en utfordrende situasjon

Vi har sett nærmere på hvordan koronaen spiste seg inn i kommunenes allerede stramme budsjett.


173 mill. kr i lønnsutbetalinger

Kommunene har siden pandemiutbruddet registrert sine kostnader knyttet til beredskap, nedstenging og håndteringen av smitte. Fylkesmannen ba kommunene sende inn respektive regnskaper per 31. august, for å få en oversikt over de påløpte kostnadene. Regnskapene viser med all tydelighet den merbelastningen som kommunene har blitt utsatt for, både med hensyn til bruk av personell og økonomisk. Pandemien har til nå kostet kommunene 393 mill. kr, hvorav 173 mill. kr er lønnsutbetalinger, der hele 110 mill. kr har gått til overtid/tillegg og vikarer.


Legges til rette for mer normal besøksaktivitet på Sundheim - nå kan beboerne bli med på biltur

Fra torsdag 01. oktober vil det bli lagt til rette for mer normal besøksaktivitet på Sundheim og Sundtunet.


Kommuner med store inntektstap

Rammeoverføringer og tidligere skjønnstildelinger har kompensert for deler av disse kostnadene med 339 mill. kr. I denne omgang bidrar Fylkesmannen med ytterligere 36,1 mill. kr, men fremdeles er det flere kommuner som er langt unna å få kompensert sine utgifter. I tillegg har kommunene store inntektstap som det ikke har blitt kompensert for. Lavere lønns- og prisvekst skal kompensere for dette. Fra Stortingets siste bevilgning på 500 mill. kr ber derfor Fylkesmannen i Innlandet om ytterligere 85 mill. kr for å dekke opp påløpte kostnader og kostnader til TISK-