Pisk eller hjelp til Granheim?

Granheim lungesykehus er reddet frem til år 2023. Men vil Sykehuset Innlandet nå tyne sykehuset i to år, eller bygge opp Granheim til å bli en ressurs for hele landet?

Mariann Isumhaugen, for styret i Redd Sykehusene i Innlandet, ønsker Granheim som nasjonalt kompetansesenter.   Foto: Tone Sidsel Sanden/arkiv

Nyheter

Vi som utgjør Redd sykehusene i Innlandet, Bevar Granheim Lungesykehus og Helsepartiet er tilfredse og takknemlige for den nylig vedtatte utsettelsen som slår fast at Granheim lungesykehus ikke flyttes til Lillehammer Sykehus i 2021.

Dette er en positiv utvikling for alle innbyggere. Spesielt viktig for dagens og morgendagens lungepasienter. I etterkant av pandemien kan denne pasientgruppen bli foruroligende stor.


Torsdag avgjøres skjebnen for Granheim - innstiller på å sette nedleggelse på vent: - Vi er så spente

Torsdag har Sykehuset Innlandet styremøte, der saken om nedleggelse av Granheim skal opp til vurdering.


-En ide å investere?

Granheims skjebne skal evalueres på nytt våren 2023. Derfor er det nødvendig å flagge vår bekymring for lungesykehuset i disse to årene. Har Sykehuset Innlandet planlagt å ytterligere tyne de allerede knappe ressursene eller er det nå en ide å investere?

Granheim har over lang tid blitt svekket økonomisk og praktisk med kutt i antall senger, bemanning og i rammefinansiering. Dette har gått utover tilbudet i den områdefunksjon som Granheim Lungefunksjon har i dag. Nye opphold er på trappene, men vil dette gi samme tilbud som tidligere?

Det har over lengre tid vært en nedskalering av legebemanningen på Lillehammer sykehus og dette går også utover Granheim Lungesykehus pga samarbeidsavtalen som er imellom sykehusene. Uten god og tilstrekkelig legebemanning vil oppholdene stoppe opp. Når en nå kan lese at det kreves en innsparing på 150 millioner hvert år inn mot 2023 så er spørsmålet hvem som blir taperen?


Mariann går i bresjen for ny aksjonsgruppe: Frykter at Oslo stikker av med milliarder av oppsparte midler i Sykehuset Innlandet

Aksjonen «Redd Sykehusene i Innlandet» er redd for at Helse Sør-Øst vil bruke oppsparte midler for å finansiere nye sykehus i Oslo.Pandemien snudde hverdagen på hodet for Pål Martin og Karen: - Det har gjort inntrykk å se pasientene som har måttet ligge helt alene

Mange av landets sykepleierstudenter har stått i førstelinjen for å bekjempe koronaviruset. Pål Martin Enstad Hansen (27) fra Vinstra og Karen Høystad (22) fra Ringebu er to av dem.


Granheim som nasjonalt kompetansesenter

Norge får ikke færre KOLS/astma- sarkoidose eller korona-pasienter med behov for lunge-spesialisert helsehjelp. Vi får flere. Derfor lanserer vi en plan om at Granheim som et minimum tilbakeføres i den opprinnelige stand. Som et mål ønsker vi en satsing på Granheim som nasjonalt kompetansesenter. Pasienter med senskader etter korona i hele landet trenger spisskompetansen fra Granheim.

I et brev til styret i Sykehuset Innlandet har vi oppfordret til å vise handlekraft overfor Helse Sør-Øst og ber om økonomisk bistand til en videreføring Granheim Lungesykehus.

Helt konkret vil dette kreve:

1) Stedbundne lungeleger og tett samarbeid med Lillehammer Sykehus om legetjenesten og utvikling av lungelege-forløp.

2) Oppbemanning av personalet (Spesialsykepleiere)

3) Øke døgnplasser for rehabilitering til 25, som tidligere

Opphold for pasienter må være fra to til fire uker.


Mariann Isumhaugen

For styret i Redd Sykehusene i Innlandet

Bjørg Haave

For Bevar Granheim

Finn Olav Rolijordet

Sammen for lokalsykehusene-nei til hovedsykehus

Tanja Kristoffersen

Leder Helsepartiet Innlandet

Erik Hexeberg og Lise Askvik


Leder og nestleder Helsepartiet