Økte inntektsgrenser for å få fri rettshjelp - har stått stille siden 2009

Fra nyttår økte inntektsgrensene for å få fri rettshjelp.

Inntektsgrensen har stått stille siden 2009 - nå økes den. 

Nyheter

Bruttoinntekstgrensen var tidligere kr 246 00 for enslige og kr 369 000 for ektefeller/samboere. Slik har det vært siden 2009. Det har siden den gang vært en prisstigning på drøyt 30 prosent. I praksis betyr derfor økningen at inntektsgrensene er regulert etter konsumprisindeksen.


Omfattende tiltale mot midtdøl

Betalte barn for å få nakenbilder, trua og trakasserte - nå starter rettssaken

Rettssaken mot midtdølen går for Vestre Innlandet tingrett denne uka.


Når ut til flere

Flere oppfyller derfor de økonomiske vilkårene i behovsprøvde saker. Inntektsgrensen er nå kr 320 000,– for enslige, og kr 490 000,– for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Nettoformuesgrensen på kr 100 000 er uendret. Man ser bort fra formue knyttet til bolig av normal verdi, informerer Statsforvalteren om i en pressemelding.


Vant fram om retten til å ha dyr på beite - motpart må betale bøndenes advokatutgifter

Setereieren på Sødorpfjellet vant ikke fram med sin sak om å nekte flere gardbrukere beiterett. Det kommer fram i rettsavgjørelsen fra jordskifteretten.


Dispensasjon

De som ikke oppfyller de økonomiske vilkårene, vil måtte søke om dispensasjon. Det skal da foretas en forholdsmessighetsvurdering hvor påregnelige advokatutgifter i saken sees i forhold til hvor mye man overskrider inntekts- og formuesgrensene. Hovedkriteriet for å dispensere fra de økonomiske vilkårene, er at utgiftene vil bli betydelige i forhold til søkerens økonomiske situasjon. I denne vurderingen tas det utgangspunkt i søkerens bruttoinntekt, men det legges også vekt på hvilken gjeld, forsørgelsesbyrde og nødvendige ekstraordinære utgifter søkeren har. Ut fra rettshjelplovens formål, kan det bare innvilges fri rettshjelp til dem som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å betale for advokathjelp.