Skjønnet ble opphevet av Nord-Gudbrandsdal tingrett på grunn av en inhabil skjønnsmann.

Både bolighus og en dobbel garasje, som Monica Tangen eier, ble sterkt ramponert under storflommen. Garasjen måtte rives, mens bolighuset måtte renoveres. I ettertid har det oppstått problemer i boligen, både med dører og vinduer, noe Tangen og hennes advokat, Tor Kolden, mener skyldes flommen og jordfuktighet som blant annet har ført til sprekker i  grunnmuren til bolighuset, mener advokaten.

1,370 mill. i erstatning

Skadene ble i skjønnet og et tilleggsskjønn satt til 1,370 millioner kroner. Monica Tangen kan ikke si om dette beløpet vil holde for renovasjonen som er nødvendig, men ville uansett ha skjønnet opphevet fordi hun mener det er dukket opp senskader på huset. Hun hadde i 2000 inngått en forsikringsavtale for boligen, der det står at skjønnsresultatet er bindende opp mot selskapet SpareBank 1 Skadeforsikring, som er motparten i retten. Selskapet står steilt på at avtalen var bindende med hensyn til skjønnet, og at de påstått nye skadene i boligen ikke har noe med flomskadene å gjøre.

Den totale gjenoppføringsprisen ble for øvrig beregnet til fire millioner kroner, mens skadeverdien altså var 1,370 millioner kroner.

– Var bondefanget

Advokat Tor Kolden fremhevet i retten at Monica Tangen var satt i en situasjon som var urimelig og at hun nærmest var bondefanget i en forsikringsavtale fra 2000. Advokaten fremhevet at innvendingen fra Tangen gjelder skjønnets beskrivelse av skaden. Skjønnsgrunnene var også mangelfulle. Videre hevdet advokaten at skjønnsmennene, den ene oppnevnt av Monica Tangen, var inhabile. Den ene hadde en betydelig del av sin inntekt fra det nevnte forsikringsselskapet, og Kolden mente dette gjorde ham inhabil i skjønnet.

Det var akkurat det som vant fram i retten. Således mener retten at andre påståtte grunner til å oppheve skjønnet ikke er til stede. Retten slår fast at avtalevilkåret om at skjønnet er bindende for begge parter, ikke kan settes til side som urimelige. Det samme gjelder om det er slike feil ved skjønnet at det må oppheves. Retten skriver at skjønnsmennene har tolket og anvendt vilkårene riktig. Dommerne slår også fast at skjønnet og tilleggsskjønnet ikke lider av slike saksbehandlingsfeil eller manglende skjønnsgrunner at det kan føre til opphevelese.

Skjønnsmann inhabil

Derimot mener retten at den ene skjønnsmannen var inhabil fordi han hadde mange oppdrag og betydelig inntekt fra SpareBank 1 Skadeforsikring. Dette utgjør en saksbehandlingsfeil som medfører at skjønnet må oppheves.

Det betyr i praksis også at SpareBank 1 Skaderforsikring må betale Monica Tangens saksomkostninger med nesten 170.000 kroner.

I neste omgang vil det bli oppnevnt nye skjønnsmenn, hvis denne dommen blir stående. Mye kan tyde for at tingrettens dom kan bli anket til lagmannsretten etter som dommen har stor prinsipiell betydning for forsikringsselskapet. Det mener at en slik dom setter hele Skjønnsinstituttet i vanry.

Det er tingrettsdommer Britt Eren Meling som har avsagt dommen, sammen med sine to domsmenn, Synnøve  Sletten og Paul Øien.

Her ser vi Monica Tangen i foreldrenes leilighet under rettsbefaringen. Foto: Terje Lisødegård