20. august fastsatte Kunnskapsdepartementet endringer i forskrift til opplæringsloven § 12-1. Endringene består i at det nå er foreldrene som avgjør om elevene skal få sykle på skolevegen eller ikke.

Slik det har vært fram til nå, har skolene hatt adgang til å regulere elevenes mulighet til å benytte sykkel. Flere har fastsatt i ordensreglementet at barn ikke kan sykle til skolen før de har nådd et bestemt årstrinn eller en bestemt alder.

Det er Utdanningsdirektoratet som har bedt departementet om å gjøre endringene, og forslaget har har væt ute til høring. Det presiseres at skolens ordensreglementet kan omhandle trafikksikkerhet og andre forebyggende tiltak, og at skolen kan komme med anbefalinger. Men skolene kan altså ikke gi bindende pålegg om å nekte elevene å sykle.

Endringene er trådt i kraft.