Avtaleforslaget ble behandlet av formannskapet i Nord-Fron i torsdagens møte, og et enstemmig formannskap gikk inn for å godta avtalen. Nå går saken til endelig behandling i førstkommende kommunestyremøte.

Bytter to areal

I avtalen heter det at partene er enige om et makeskifte av to areal uten noen form for mellomlegg. Arealene som skal makeskiftes er det areal som naturlig tilhører TIP-byggen og det areal som skal benyttes til ny bussoppstillingsplass for VVS – beliggende ved grusbanen på motsatt side av vegen for Dokken bil i Lomoen. Makeskiftet skal gjennomføres så snart planene for bussoppstillingsplass er utarbeidet og godkjent av begge parter. Rådmannsledelsen vurderer avtalen som god for Nord-Fron kommune.

- Frigjort areal vil gjøre det lettere å planlegge framtidig utvikling av området, uttaler rådmannsledelsen. En varslet reguleringsplan for området er på trappene, og et nytt helsehus er allerede vedtatt bygd i dette området.

Riving og sikring

Avtalen inneholder flere elementer. Blant annet skal Oppland Fylkeskommune besørge og betale for riving av de gamle TIP-byggene. Prisen på dette er stipulert til omkring 4,5 millioner kroner, men usikker. Samtidig må Nord-Fron kommune betale for gang- og sykkelveg mellom VVS og den nye bussholdeplassen. Der er prislappen rundt 6 millioner kroner. Sikring av elva Givra er også et element, og der har Nord-Fron kommune satt av penger i økonomiplanen fra 2018-2021. I avtalen er planen at TIP-byggene skal være revet våren 2019.

- Avtalen legger opp til et fornuftig bytte av tjenester, særlig sett i lys av at det nå er viktig med en konkret avklaring vedrørende TIP-byggene for å komme videre med planleggingen av området, konkluderer rådmannsledelsen i Nord-Fron kommune.

Ordfører støtter avtalen

Nord-Frons ordfører, Rune Støstad, gir avtalen med Oppland Fylkeskommune politisk støtte, og ser på den som helt nødvendig for framdriften i utbyggingen av dette området i Lomoen.

- Et flertall i kommunestyret har allerede vedtatt et nytt helsehus i dette området, og den videre utvikling er helt avhengig av en løsning vedrørende TIP-byggene. Nå skal de rives, og dermed frigjør vi areal som vi disponerer sjøl. Med dette får vi også knytt den videregående skolen mer til sentrumsutviklingen i Lomoen, sier ordfører Støstad.

Utlyser arkitektkonkurranse

I og med at den nye reguleringsplanen for området vil ha mange elementer i seg både med tanke på sikring av elva Givra, nytt helsehus og ny infrastruktur. Ønsker ordføreren å invitere til en arkitektkonkurranse for hvordan området, som blir kalt Campus Vinstra, skal kunne bygges ut.

- Her er mulighetene mange. Området skal være en sosial møteplass med grøntområder, det vil bli et gjennomfartsområde for mjuke trafikanter i sentrumsområdet i Lomoen, samt til og fra sentrumsområdet rundt Nedregate. Vi har fått veldig mange innspill på våre folkemøter vedrørende utviklingen av dette området. Nå vil kommunen eie og disponere området sjøl, og da vil vi be arkitekter ta tak alle innspill og forslag som ligger inne for å få en så fullkommen reguleringsplan som mulig, sier Støstad til Dølen.

Arealet til den nye bussholdeplassen ved VVS, vil bli eid av Oppland Fylkeskommune.