1. Hva er det viktigste du/ditt parti har fått gjennomført gjennom deltakelse eller påvirkning i sittende periode ut fra hva dere gikk til valg på?

At Konsesjonskraft ble sikret som innbyggernes eiendom.

2. Hva er ditt standpunkt i kommunereformdebatten? Og i ditt standpunkt; hva er det som fremmer det lokale næringslivet?

Midt-Gudbrandsdal kommune. Bedre samarbeid og derved større gjennomslagskraft for videre utvikling.

3. Når det gjelder landbruket, styres mye sentralt, men hva kan din kommune gjøre forå legge til rette for økt lokal matproduksjon og bruk av lokale produkter? Og utmarksbeite er avgjørende for framtida til landbruket i vår region. Hvordan vil ditt parti løse rovdyrfloka?

Sette fokus på og støtte start og videreutvikling av lokale bedrifter. På to måter: bruke handlingsrommet i Rovviltforliket maksimalt med uttak før beitesesongen og øyeblikkelig fellingstilatelse som varer til dyret er felt. På sikt: reforhandle forliket og ta vekk fredning av ulv og bjørn.

4. Hvordan vil du og ditt parti sørge for at lokalt næringsliv (og deres behov) involveres ved utarbeidelse av kommuneplaner, reguleringsplaner og andre planer? Blir næringslivet hørt i stor nok grad i dag?

Arbeide for at næringsdrivende involveres i planleggingen FØR innstillingene skrives og sendes ut på høring. Samtidig må næringsdrivende være mer på og følge med. Det siste kan partiet hjelpe til med.

5. For mange bedrifter er det ingen sammenheng mellom eiendomstakst og avkastningen på eiendommen. Særlig gjelder dette reiselivsnæringen. Hvilke standpunkt har du og ditt parti til dette? Hvilken løsning ser ditt parti er riktige veien å gå?

For slike bedrifter bør eiendomsskatten tas bort.

6. Tallene peker alle i riktig retning for Vinstra Videregående Skole nå. Frafallet går ned og karakterene går opp. Det samme gjør trivsel og tallet på elever som fullfører. Hva vil du og ditt parti gjøre for å styrke og opprettholde studietilbudet på VVS?

Arbeide for større fokus på yrkesfag i ungdomsskolen og for flere lærlingplasser, særlig i kommunen.

7. Hvilke 3 konkrete saker gjør dere til det mest næringsvennlige partiet?

a) Realisering av reguleringsplanen for Lomoen.

b) Ny infrastruktur på Kvamsjellet.

c) Sterkt fokus på Peer Gynt-stemnet.

8. Ut fra ditt standpunkt; hva er dagens Nord-Fron om 10 år om ditt parti får bestemme? Sentrumutvikling? Og hvilke struktur/sysselsetting tror du arbeidsstokken har i det som er Nord-Fron kommune i dag?

Lomoen vil ha flere gater enn veger. Der vil være parker, torg og flere sosiale arenaer. Bygg med flere etasjer med næring og leiligheter i. Stor campingplass enten på Odden eller ved Kåja. Gang og sykkelveg over Laugen som har sikret en sammenføyning av Vinstra Vest og Vinstra Øst. Sentrumshotell. Sysselsettingen vil være basert på samme struktur som i dag, men det har kommet flere  arbeidsplasser innen handel, håndverk, reiseliv- og opplevelsesnæringen , samt bygg og anlegg.