1. Hva er det viktigste du/ditt parti har fått gjennomført gjennom deltakelse eller påvirkning i sittende periode ut fra hva dere gikk til valg på?Bygget ut Sørheim og bolig for ungdom med ekstra behov for omsorgsbolig.. Bygging av ny barnehage i Lia, og flytting av skoledelen til Midtbygda.

2. Hva er ditt standpunkt i kommunereformdebatten? Og i ditt standpunkt; hva er det som fremmer det lokale næringslivet?En ny kommune i Midtdalen. Næringslivet fremmes ved at vi samordner ressurser, står sterkere sammen når vi skal selge produktene våre, ikke minst i reiselivssammenheng.  Beholde dagens arbeidsgiveravgift.

3. Når det gjelder landbruket, styres mye sentralt, men hva kan din kommune gjøre for å legge til rette for økt lokal matproduksjon og bruk av lokale produkter? Og utmarksbeite er avgjørende for framtida til landbruket i vår region. Hvordan vil ditt parti løse rovdyrfloka?Viktig å ivareta og utvikle beiteplaner. Legge til rette for landbruk, både tradisjonelt og de som ønsker å drive med landbruk som gir utvikling og nytenkning. Lokal matproduksjon er viktig, og stuttreist mat bør utvikles. Vi må bruke handlingsrommet som finnes i rovdyrforliket – og forvaltning betyr å ta ut skadedyr iht forvaltningsplanen. Vi ønsker også at det tillates å bruke plotthund.

4. Hvordan vil du og ditt parti sørge for at lokalt næringsliv (og deres behov) involveres ved utarbeidelse av kommuneplaner, reguleringsplaner og andre planer? Blir næringslivet hørt i stor nok grad i dag?Ved å invitere inn til dialogmøter, og ved å lytte til det næringen har å si. Det er de som har svarene, i samarbeid med de politiske partiene. Jeg mener næringslivet blir hørt, om de deltar på de arenaer de inviteres inn i. VI ønsker å samordne og samle ressurser for næringslivet i Midtdalen.

5. For mange bedrifter er det ingen sammenheng mellom eiendomstakst og avkastningen på eiendommen. Særlig gjelder dette reiselivsnæringen. Hvilke standpunkt har du og ditt parti til dette? Hvilken løsning ser ditt parti er riktige veien å gå?Det har vi ikke diskutert i mitt parti.

6. Tallene peker alle i riktig retning for Vinstra Videregående Skole nå. Frafallet går ned og karakterene går opp. Det samme gjør trivsel og tallet på elever som fullfører. Hva vil du og ditt parti  gjøre for å styrke og opprettholde studietilbudet på VVS?

Vi vil påvirke via politiske styringssystemer (Fylkeskommunen) slik at tilbud opprettholdes og slik at det blir en skole ungdom i midtdalen ønsker å gå gå. Arbeide for et et tettere samarbeid med næringsliv og VVS, samt utvikle lærlingeordningen. Vi mener VVS er svært viktig for Midtdalen.

7. Hvilke 3 konkrete saker gjør dere til det mest næringsvennlige partiet?Vi skal styrke kulturbasert næringsutvikling, ut skal utvikle nye og attraktive næringstomter. Tettere samarbeid mellom skole og næringsliv, det er fremtidsrettet! For å ivareta det lokale næringslivet er det nødvendig å sikre at vår lokale anbudspraksis og Lov om offentlige anskaffelser ikke ekskluderer lokale tilbydere av varer og tjenester. Slik det er i dag fører lokal anbudspraksis i mange distriktskommuner, også Sør-Fron, til at riksdekkende storselskaper fortrenger små lokale tilbydere, lokalt næringsliv, som i mange sammenhenger kunne medført en billigere anskaffelse. Vi må sørge for at å ivareta små lokale tilbydere ved anskaffelser til kommunene, ikke utelukke dem, slik vi kan stå i fare for å gjøre i dag. Lovverket må selvfølgelig følges, men det vi kan gjøre noe med er å sikre at kriteriene vektlegger lokal tilhørighet. Dette vil sikre det lokale næringslivet likeverdige konkurransevilkår, slik at de kan vinne lokale anbudskonkurranser. Dette vil videre hjelpe oss til å stå på flere ben, og danne et enda bedre grunnlag for at vi kan leve, bo og arbeide her. Dette er for meg noe av det viktigste vi kan jobbe med framover for å sikre et bærekraftig lokalt næringsliv, og skape ny vekst innen nye i distriktskommunene.  Vi skal påvirke sentrale myndigheter på en slik måte at dette blir satt på dagsorden. Vi tok det opp på årsmøtet i Oppland Arbeiderparti i 2015, og i 2016 skal vi ta det med som forslag til et konkret vedtak

8. Ut fra ditt standpunkt; hva er dagens Sør-Fron om 10 år om ditt parti får bestemme? Sentrumutvikling? Og hvilke struktur/sysselsetting tror du arbeidsstokken har i det som er Sør-Fron kommune i dag?Jeg tror ikke Sør-Fron sentrum vil bli vesentlig endret fra i dag. Det vil være viktig å opprettholde det som er der pr i dag. Jeg mener det vil være viktig å styrke Landsbyen Ringbu sitt sentrum og det handelssentrum som Vinstra er i ferd med å utvikle. Sør-Fron skal ikke konkurrere med de to nevnte. Jeg håper vi har fått Gudbrandsdalsveien opp og gå som en besøksdestinasjon.

9. En helårs vegforbindelse mellom Gålå og Kvitfjell har vært tema i snart 20 år. Vegen gir nye samferdselsmuligheter som vil gjøre det lettere å drive næring. Hva er du og ditt parti sitt standpunkt i den saken og hvorfor?Sør-Fron arbeiderparti vil jobbe for denne vegforbindelsen. Det vil kunne være med å utvikle området fra Kvitfjell til Fagerøy/Gålå som turistdestinasjon, også som en helårsattraksjon. Ski om vinteren og sykkel om sommeren!