Nederste del av Vinstradalen, Liadalene, er vernet fra før. Det nye området som forslås vernet som naturreservat, ligger i midtre del av Vinstradalføret mellom Kvikne i nordøst og Graupsand sør for Tverrbygda i sørvest. Det er snakk om et område på omkring 4260 dekar.

Frivillig vern

Områdevernet faller inn under ordningen med ”Frivillig vern av skog” – nylig ble deler av Suladalen i Sødorp vernet under samme ordning. Formålet med verneforslaget er i hovedsak på bevare området, som består av en stor andel eldre skog, med tilhørende biologisk mangfold i form av arter, naturtyper og økosystemer. Vern som naturreservat medfører en del begrensninger i bruk, inngripen og ferdsel i området. Blant annet blir motorferdsel forbudt, men det berører ikke utøvelsen av jakt, friluftsliv og høsting av bær  og sopp. Det er Fylkesmannen i Oppland som i høringsutkastet ”Verneplan for skog”, forslår vern av dette området.