Av:
  • Ane Vaet

Generalsekretæren i Norsk Bonde- og Småbrukarlag slutter