Finansminister Siv Jensen la i formiddag fram regjeringas forslag til statsbudsjett for 2017. 850 millioner kroner er i 2017 foreslått til prosjektet E6 Frya – Sjoa i Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner. Midlene i 2017 går til tiltak på eksisterende E6 og sluttoppgjør til entreprenør.

Planlegging av siste del

Det er også avsatt planleggingsmidler til E6, og i oversikten som er utsendt fra Regjeringen står det at planleggingen av E6 mellom Ringebu og Otta , fase 2, skal gjennomføres innenfor ramma for 2017. Det stemmer med signal ringebupolitikerne fikk i departementsmøte 22. september, men synliggjør ikke at midlene gjelder prosjektering og bygging av nytt vannverk i Ringebu, kun planlegging av E6. Planlegging av fase 2 mellom Ringebu og Otta er ferdig, bortsett fra etappa mellom Elstad og Gunstadmoen. Se egen sak om vannverket her.

Krysningsspor Kvam

Det ligger inne planleggingsmidler i statsbudsjettet til tiltak og prosjekt langs Dovrebanen i Midtdalen, med planlegging av krysningsspor i Kvam.- Det planlegges krysningsspor på Dovrebanen på Kvam i Nord-Fron kommune. Jernbaneverket har utarbeidet hovedplan, og det er satt i gang arbeider med regulerings- og detaljplan. Det vurderes mulig oppstart i 2017, heiter det.

Beredskapsterminal for gods ved Kvam stasjon, skal bli ferdiggjort neste år. Fem stasjonsområder skal utvikles til beredskapsterminaler for godstransport, og Kvam i Nord-Fron på Dovrebanen er ett av disse. Arbeidene blir i hovedsak gjennomført i 2016, med kompletterende arbeider i 2017.

Tilskudd til bredbåndsutbygging

Regjeringen foreslår å bevilge 93,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjekt.