Det er skolestart igjen, og tusenvis av små og store skolebarn skal snart ta seg til og fra skolen. Som ledd i en større nasjonal undersøkelse har NAF undersøkt hvordan foreldre opplever sikkerheten på barnas skolevei.

Hele 32 prosent av foreldrene mener skoleveien til barna er utrygg.

– At hver tredje forelder mener trafikksikkerheten på skoleveien er et problem er alt for mange, sier Kari Solberg, leder i NAF-avdeling Nord-Gudbrandsdal i en pressemelding.

Trafikkfarlig skoleskyss

Bilkjøring langs skoleveien er den desidert største trusselen for gående og syklende barn. En av fire av foreldrene mener at det å skysse barna til skolen kan skape trafikkfarlige situasjoner.

– Her ligger det jo litt av et paradoks. Når så mange opplever bilkjøring langs skoleveien som et potensielt faremoment for gående og syklende barn, kan det hende at de selv også velger å kjøre barna til skolen. Det gjør forholdene langs veien enda farligere, mener Solberg.

Fortau er et konkret og svært effektivt trafikksikkerhetstiltak, presiserer NAF i pressemeldingen. I tillegg kan bedre veivedlikehold, bedre kryssløsninger og ryddet sideterreng gi bedre trafikksikkerhet for skolebarn som går og sykler, hevder de.

– NAF har tidligere anbefalt at barn, sammen med foresatte eller andre voksne, begynner å sykle så tidlig som mulig. Når så barnet begynner å sykle alene, har det forhåpentligvis trent på skoleveien sammen med voksne, sier Solberg.

Nye sykkelregler

Utdanningsdirektoratet foreslo i juni å endre forskriften til opplæringsloven slik at skolene ikke kan nekte elever å sykle til skolen før de når en gitt alder eller et gitt klassetrinn.

– Dette er en forskriftsendring vi er positive til. Når foreldrene får bestemme om barna får sykle, vil det kunne føre til at flere barn sykler til og fra skolen. Da blir det samtidig færre som skysser barna med bil, og kombinert med bedre og tryggere skolevei vil vi da ha kommet langt i å minimere ulykkesrisiko, avslutter Kari Solberg.

Kari Solberg i NAF Nord-Gudbrandsdal. Foto: Guro Vollen (arkiv)