Forsvarene til den tiltalte vinstraværen (69) er rasende etter at de to sakkyndige torsdag konkluderte med at tiltalte led av en type paranoid psykose da han avfyrte de to hagleskuddene mot to politimenn på Vinstra 26. november i fjor.

Imidlertid mener de to rettspsykiaterne at tiltaltes psykose ikke har vært så framtredende i gjerningsøyeblikket at han faller inn under begrepet utilregnelig i forhold til straffelovens krav i paragraf 44. Denne paragrafen fritar for straff. De sakkyndige mener hans tilstand dekkes av straffelovens paragraf 56 c, som kan gi mildere straff, men ikke totalt fritak.

Ikke utilregnelig

De sakkyndige psykiaterne, Hallgeir Værøy og Helge Haugerud, sier i sin erklæring at de har vært i tvil om sin konklusjon, og sier at det er forskjell på rettspsykiatrisk psykose og klinisk psykose, slik deres mandat var å vurdere tiltalte.

– Likevel kan vi ikke si at tiltalte faller innenfor begrepet utilregnelighet, sier Helge Haugerud til Dølen etter torsdagens rettsmøte.

Han sier at tiltalte hadde en alvorlig psykisk lidelse da han skjøt mot politiet. Dette svekket hans evne til å tenke realistisk rundt det han foretok seg den aktuelle kvelden på Vinstra.

Tiltalte har sjøl i retten forklart at han ikke hadde til hensikt å drepe politimennene, slik han er tiltalt for. Han ville skremme dem vekk fra sitt hjem, og har betegnet skuddene som skremmeskudd. Derfor har han ikke erkjent straffskyld for forsøk på drap.

En representant for Den Rettsmedisinske Kommisjonen i Norge (DRK) vitnet også i retten i dag. Kommisjonen har vurdert de sakkyndiges erklæring og er ikke enig i konklusjonen sjøl om kommisjonen ikke har funnet feil i den. Behandlende overlege av tiltalte på sjukehuset, sa i retten onsdag at tiltalte var psykotisk.

– De sakkyndige er feige

Mannens forsvarer, advokat Sigurd J. Klomsæt er særdeles lite tilfreds med de sakkyndiges konklusjon, og sier til Dølen at de sakkyndige er feige når de ikke hører på DRK og den behandlende legen. Han mener DRKs vurdering av erklæringen fra de sakkyndige var “ren slakt” av deres arbeid.

Dølen spurte Helge Haugerud, en av de sakkyndige.

– Er dere feige?

– Det forsvareren sier om feighet vil jeg ikke kommentere overhodet.

Advokaten vil følge opp sitt syn på erklæringen nærmere i sin prosedyre fredag.

Risikofaren framover

De sakkyndige konkluderte med hensyn til fare for gjentatt voldshandling fra tiltaltes side, at faren er liten hvis han følges tett opp av hjelpeapparatet, men stor hvis så ikke skjer.

– Han har helt klart behov for et tett opplegg rundt seg, stabil medisinering og et sosialt nettverk med adekvate rammer og samarbeid med kommunen, sa lederen av DRK, overlege Karl Henrik Melle i sitt vitneprov i retten i dag.

Han sa også at tiltalte har hatt en psykisk sjukdom i rundt ti år, og at han hadde brukt vold for å forsvare seg i den aktuelle hendelsen. Han betegnet mannens sjukdom som en alvorlig sinnslidelse, som inkluderer vrangforestillinger opp mot mange i samfunnet. Dette har også de sakkyndige uttalt.

Det blir sjølsagt opp til retten å bestemme straff i denne saken. Dommen vil høyst sannsynlig gå på behandling, slik det ligger an til etter de sakkyndiges tilrådinger til retten. Aktor, statsadvokat Jo Christian Jordet, vil fredag trolig legge ned påstand om tvungent psykisk helsevern, altså behandling under strenge vilkår på institusjon.

Sigurd J. Klomsæt er uenig i de sakkyndiges konklusjon om tiltalte. Her er Klomsæt sammen med de to politimennene tiltalte skjøt mot. Foto: Terje Lisødegård