Dette kom opp da formannskapet sendte sine høringsuttale til fylket angående ”Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland”.

I denne planen er både Vinstra og Ringebu definert som såkalt områdesenter – kun Otta står igjen i Gudbrandsdalen med definisjonen ”regionalt handelssenter”.

Formannskapet frykter at dette kan legge for strenge og begrensende føringer for utviklingsmulighetene i kommunen. Da både vedrørende størrelsen på bygg, næringsutvikling og handel.

Uttale fra formannskapet

”Nord-Fron kommune mener at Vinstra må kategoriseres som et regionalt senter, ikke som områdesenter. Ny E6 og Statens Vegvesen sin satsing på Vinstra handelsområde i Lomoen, med nytt vegserviceanlegg og hotell, åpner for store muligheter for Vinstra som handelssted for et større omland. Statusen områdesenter legger sterke begrensninger på utviklingsmulighetene, derfor må Vinstra defineres til regionalt senter. Nord-Fron kommune mener at Vinstra innfrir de kriterier som planen selv legger til grunn for nivået regionalt senter med funksjoner ut over egen kommune”, er noe av det et samlet formannskap skriver i sitt svar til fylket i høringsrunden.

Andre punkt i høringsuttalen

Formannskapet mener videre at retningslinjene i planen legger for strenge føringer for utviklingsmulighetene i kommunene, og at det må legges bedre til rette for at kommunene sjøl kan ta valg for utvikling basert på egne analyser og utredninger.

Det skal ikke gis begrensninger på størrelse for bygg i sentrum. I mange tilfeller kan et stort bygg være bedre enn flere mindre. Ingen begrensning på størrelsen skal gjelde for både regionalt senter og områdesenter. Ved spesielle tilfeller må det også være åpning for å sette opp større handelsbygg utenfor definerte sentrum, mener formannskapet.

Det skal ikke endres på definisjon av varegruppene. Hvite- og brunevarer selges i dag ofte fra store butikker på linje med møbler. Det samme kan i enkelte tilfeller gjelde sportsartikler. Nord-Fron kommune tror næringen sjøl vil velge størrelse tilpasset markedet.