1. Hva er det viktigste du/ditt parti har fått gjennomført gjennom deltakelse eller påvirkning i sittende periode ut fra hva dere gikk til valg på?

Ringebu Venstre initierte og tok ansvar for å dra i gang Ringebu næringsforum som en lokal arena for næringslivsrepresentanter, kommunen og andre interesserte. Som et ledd i det lanserte vi tanken om Ringebu som næringsvennlig kommune, som sto i valgprogrammet vårt fra 2011. Dette tiltaket ble satt i gang, men er ikke fullført.

2. Hva er ditt standpunkt i kommunereformdebatten? Og i ditt standpunkt; hva er det som fremmer det lokale næringslivet?

Mitt og Ringebu Venstres standpunkt i kommunereformsaken er at de folkevalgtes beslutning skal være tuftet på kunnskap – ikke følelser eller forutinntatte meninger. Når intensjonsplan for en mulig sørdalskommune foreligger, kan vi ta stilling til den. Når vi har kunnskap om midtdalsalternativet, kan vi ta stilling til det.

Den tverrpolitiske strategigruppa i Ringebu konkluderte enstemmig i januar med at det var gunstigst å innlede prosess sørover. Et vesentlig moment var at den konstellasjonen ville være en dynamisk enhet med vekstkraft som vil tjene både næringslivet og innbyggere som skal ha kommunale tjenester.

3. Når det gjelder landbruket, styres mye sentralt, men hva kan din kommune gjøre forå legge til rette for økt lokal matproduksjon og bruk av lokale produkter? Og utmarksbeite er avgjørende for framtida til landbruket i vår region. Hvordan vil ditt parti løse rovdyrfloka?

Ringebu Venstre støtter aktivt de lokale virkemidlene overfor landbruket. Utmarksbeitet er for Ringebu Venstre et helt vesentlig element for å fremme ”stuttreist mat”. ”Rovdyrfloka” mener vi må løses innenfor rammen av det rikspolitiske rovdyrforliket, men med utvidet lokal forvaltning og bedre prosedyrer for skadefelling av  fredet rovvilt.

4. Hvordan vil du og ditt parti sørge for at lokalt næringsliv (og deres behov) involveres ved utarbeidelse av kommuneplaner, reguleringsplaner og andre planer? Blir næringslivet hørt i stor nok grad i dag?

Ringebu kommune har en ny samfunnsdel i kommuneplanen som Venstre har deltatt aktivt i. Ringebu Venstre har satt sitt tydelige fingeravtrykk på planen ved at satsingsområdene BO, LEVE og ARBEIDE er hentet direkte fra vårt valgprogram fra 2011. Arealdelen er for tida under revisjon. Ringebu Venstre har også der en aktiv rolle der vi – sammen med andre partier og gode krefter – arbeider for å skaffe næringsarealer, boligarealer og utbyggingsarealer for fritidsbebyggelse. Sistnevnte er viktig for lokale bedrifter og håndverkere og dermed for næringsvekst og sysselsetting i kommunen.

5. For mange bedrifter er det ingen sammenheng mellom eiendomstakst og avkastningen på eiendommen. Særlig gjelder dette reiselivsnæringen. Hvilke standpunkt har du og ditt parti til dette? Hvilken løsning ser ditt parti er riktige veien å gå?

Dette er et komplisert spørsmål som ett enkelt parti ikke kan ha noen enkel løsning på. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunene. Vi må sammen sette oss ned og se hva som kan gjøres for å hindre uheldige utslag av takseringen.

6. Tallene peker alle i riktig retning for Vinstra Videregående Skole nå. Frafallet går ned og karakterene går opp. Det samme gjør trivsel og tallet på elever som fullfører. Hva vil du og ditt parti gjøre for å styrke og opprettholde studietilbudet på VVS?

De videregående skolene er fylkeskommunens ansvar. I programmet vårt uttrykker vi at det videregående skoletilbudet er viktig for ungdommen i Ringebu – enten tilbudet finnes på Vinstra, Lillehammer eller i Gausdal.

7. Hvilke 3 konkrete saker gjør dere til det mest næringsvennlige partiet?

a) Vi har en grunnleggende holdning om at verdier må skapes før de kan brukes og fordeles.

b) Vi står for nøkternhet i de kommunale budsjettene – vi deltar ikke i overbudspolitikken til enkelte andre partier.

c) Kandidatene våre kommer fra det private verdiskapende næringslivet og vet hvor skoen trykker. Vi har evne til å lytte til bedriftene og til å føre en god dialog med dem for å ivareta deres interesser i samfunnsutviklingen.

8. Ut fra ditt standpunkt; hva er dagens Ringebu om 10 år om ditt parti får bestemme? Sentrumutvikling? Og hvilke struktur/sysselsetting tror du arbeidsstokken har i det som er Ringebu kommune i dag?

Om 10 år har vi videreutviklet våre to flotte tettsteder til å være enda mer attraktive for handel, tjenesteyting og bosetting. Det har ført til økende tilflytting, som sammen med bosetting av nye landsmenn har ført til økning i folketallet. Landbruket er fremdeles en viktig del av næringslivet – ikke minst på grunn av ringvirkningene. Om 10 år ser vi større grad av spesialisering og lokal foredling av landbruksprodukter og næringsmidler. Veksten i sysselsetting har likevel kommet i reiselivs- og opplevelsesnæringene. Kvitfjell, Venabygdsfjellet og tettstedene Vålebru og Fåvang er blitt styrket som destinasjoner med helårstilbud. Om 10 år har det også lykkes oss å sikre oss en utflyttet statsinstitusjon som gir arbeidsplasser med krav til høy kompetanse.

9. En helårs vegforbindelse mellom Gålå og Kvitfjell har vært tema i snart 20 år. Vegen gir nye samferdselsmuligheter som vil gjøre det lettere å drive næring. Hva er du og ditt parti sitt standpunkt i den saken og hvorfor?

Ringebu Venstre har vært negativ til vegforbindelsen Gålå – Kvitfjell slik planene har vært fremmet hittil. Veg i dette området har konsekvenser for helt vesentlige kvaliteter for en framtidig strategisk utvikling av Kvitfjell og Ringebu som reiselivsdestinasjon. Ringebu Venstre prioriterer langsiktighet, miljøkvaliteter og strategiske ambisjoner framfor kortsiktige gevinster.