Dette ble klart etter at kommunstyret behandlet og vedtok disponering av kommunens overskudd på snaut 13, 7 millioner kroner.

To millioner kroner

Det var ordfører Rune Stæstad som kom med forslaget om å sette av to millioner kroner i et eget Pallane-fond. Han begrunnet forslaget blant annet med at det var viktig at kommunen sendte ut et positivt signal til flere involvere parter.

- Ved å sette av et eget øremerket fond til motorsportarenaen på Pallane, så viser vi engasjement og støtte til alle involverte aktører som bidrar til at motorsportbanen blir realisert. Dette er et viktig signal, ikke bare til klubben og dugnadsgjengen som har lagt ned mye arbeid, men også til våre nabokommuner og fylket. Et komplett anlegg vil trekke folk fra hel Østlandet og gi store ringvirkninger til hele regionen, påpekte Støstad. Forslaget vart vedtatt med 15 mot 10 stemmer i kommunestyret.

Andre disponeringer

Det ble også gjort  følgende disponeringer av kommunens årsresultat under kommunstyret: Arrangementskostnader kr 400 000, Tilrettlegging for breiband: 1 million kroner, Kåja Idrettspark: kr 250 000, Omstillingsarbeid kr 300 000, Bil jobbservice kr 200 000, Fond til egenandel NVE-tiltak: 1 million kroner, Tilførsel næringsfondet: kr 500 000, Tilføre landbruksfondet: kr 500 000. De resterende kroner, litt i overkant av 9,5 millioner kroner, settes i kommunens disposisjonsfond.