- Faglige vurderinger og brukerbehov blir ikke vektlagt, og kompetansemiljøer bygges ned.

De 12 kommunene i Gudbrandsdalen har vært samlet til Gudbrandsdalsting, hvor vi blant annet har drøftet situasjonen i spesialisthelsetjenesten og samhandlingen mellom kommunene og sykehusene. På vegne av våre kommunestyrer ser vi grunn til å avlevere en bekymringsmelding til Stortinget og regjeringen.
Meninger

I forslag til statsbudsjett for 2019 er det lagt opp til en vekst på sykehusbudsjettene på 1,7 prosent. Dette vil ikke dekke lønns- og prisstigningen.

Den demografiske utviklingen, økningen i antall mennesker med psykiske lielser, flere og mer avanserte behandlingsformer og innfasing av nye medisiner gir behov for en styrking, ikke svekkelse, av spesialisthelsetjenestene. Utfordringsbildet for pasienter og innbyggere i Oppland og Hedmark forverres ved at Sykehuset Innlandet på grunn av budsjettoverskridelser nå må kutte i tilbudet. Kombinasjonen av statsbudsjettet og den økonomiske situasjonen i Sykehuset Innlandet vil ikke minst gå utover de svakeste gruppene i samfunnet og de med lengst avstand til sykehus.