- Faglige vurderinger og brukerbehov blir ikke vektlagt, og kompetansemiljøer bygges ned.

De 12 kommunene i Gudbrandsdalen har vært samlet til Gudbrandsdalsting, hvor vi blant annet har drøftet situasjonen i spesialisthelsetjenesten og samhandlingen mellom kommunene og sykehusene. På vegne av våre kommunestyrer ser vi grunn til å avlevere en bekymringsmelding til Stortinget og regjeringen.

Motbør: Sjukehusdirektør Alice Beathe Andersgaard i sjukehuset Innlandet møter grasrotmotstand og politisk motbør når sjukehuset skal kutte kraftig i tilbodet neste år. Gudbrandsdalstinget hadde oppe temaet fyrst i månaden.  Foto: Guro Vollen/arkiv

Meninger

I forslag til statsbudsjett for 2019 er det lagt opp til en vekst på sykehusbudsjettene på 1,7 prosent. Dette vil ikke dekke lønns- og prisstigningen.

Den demografiske utviklingen, økningen i antall mennesker med psykiske lielser, flere og mer avanserte behandlingsformer og innfasing av nye medisiner gir behov for en styrking, ikke svekkelse, av spesialisthelsetjenestene. Utfordringsbildet for pasienter og innbyggere i Oppland og Hedmark forverres ved at Sykehuset Innlandet på grunn av budsjettoverskridelser nå må kutte i tilbudet. Kombinasjonen av statsbudsjettet og den økonomiske situasjonen i Sykehuset Innlandet vil ikke minst gå utover de svakeste gruppene i samfunnet og de med lengst avstand til sykehus.

Det legges i statsbudsjettet opp til at flere pasientoppgaver skal overføres til kommunene, uten at vi kan se det følger med midler til å finansiere mer behandling på kommunenivå. Kommunene opplever at sykehusene skriver ut pasientene stadig raskere.

Terskelen for tilgangen til spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern øker. Dette gir økt press på kommunene som ikke er rigget for å gi nødvendig bistand til flere pasienter og mer komplekse diagnoser og behandlingsformer. Det fører til hyppigere reinnleggelser med den unødvendige belastningen dette medfører for pasientene. Dette er dårlig bruk av helsetjenestenes samlede ressurser.

Pasientene opplever for ofte å være kasteballer mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Pasientfokuset svekkes i konkurranse med økonomiske innsparinger og taudragning om hvor ansvaret for pasienten primært skal ligge.

I første omgang vil kommunene i Gudbrandsdalen formidle en forventning om at Stortinget vedtar et statsbudsjett som gir sykehusene økonomisk kompensasjon for lønns- og prisstigning samt møter behovet for mer pasientbehandling.

En bærende forutsetning i Samhandlingsreformen har vært, og er, at tilbud i spesialisthelsetjenesten ikke skal bygges ned før nødvendig kompetanse og kapasitet er bygd opp i kommunehelsetjenesten. Dette stadfestes gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019), der det sies at det i påvente av utredning av hvordan kommunene i større grad kan overta rehabiliteringsområdet så skal ikke tilbudet i spesialisthelsetjenesten trappes ned.

Tempoet i omstillinga i sykehussektoren og overføringa av flere oppgaver og mer behandling i kommunene må ha pasienten i fokus. Innfasinga av de overordnede målsettingene i Samhandlingsreformen må være tilpasset oppbyggingen av nødvendig kompetanse og kapasitet i kommunene.

Dette er ikke situasjonen nå. Faglige vurderinger og brukernes behov blir ikke vektlagt når prioriteringer blir gjort. I Innlandet blir kompetansemiljøer, som er opparbeidet gjennom mange tiår, nedbygd med de prioriteringer SI nå blir tvunget til på grunn av den økonomiske situasjonen.

Det fører til større ulikhet i behandlingstilbudet, mellom pasienter og innad i opptaksområdet til helseforetakene. Tilbudet i spesialisthelsetjenesten reduseres før kommunene er klare til å påta seg mer ansvar. Det må dessuten følge med finansiering når staten forventer at kommunene tar mer ansvar for pasientene.

Vi aksepterer ikke en slik utvikling for våre felles helsetjenester, og forlanger nå at Stortinget og regjeringen kommer på banen og sikrer en faglig forsvarlig utvikling av tjenestene innen Sykehuset Innlandet sitt opptaksområde.


Britt Kramprud Lundgård

Leder av Gudbrandsdalstinget, på vegne av kommunene i Gudbrandsdalen og Oppland fylkeskommune