Bekymringsmeldinger som ikke har nådd fram

Demensomsorgen i Nord-Fron

Institusjonen Sundheim Bo- og treningssenter i Nord-Fron.  Foto: Tor Larsen

Meninger

Takk til Ane, som satte ord på hverdagen vår. Med innsikt og varme beskriver hun hvordan dagen i demensomsorgen er, hvordan dagen er for pasientene våre og for helsepersonellet som skal ivareta pasientene.

Innlegget vakte reaksjoner. Så bra! Men også så trist! En samstemt personalgruppe ved Sundtunet har siden høsten 2015 levert bekymringsmeldinger til ledelsen om forholdene pasientene våre lever under. Hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund, Delta og Fagforbundet har også sammen med verneombud levert skriftlig bekymring.

Som helsepersonell er det vår jobb å tilrettelegge for god og verdig demensomsorg for hver enkelt pasient. Slik forholdene er ved Sundtunet, er dette en meget utfordrende oppgave. Ane beskriver realitetene på en god og saklig måte, og synliggjør hvilke utfordringer vi står overfor. Og beskrivelsen er ikke av et enkelttilfelle. Dette er i realiteten en vanlig dag ved Sundtunet.

Personalet ved Sundtunet har vært lojale, og gått tjenestevei med bekymringene. Vårt spørsmål er nå; hvor i systemet endte våre bekymringsmeldinger? Politikerne sier de er sjokkert over det de har fått innsikt i. Det er urovekkende at utallige bekymringer fra helsepersonell, via tjenestevei, ikke har nådd fram til våre folkevalgte tydelig nok.

Sundtunet har et personale med høy faglig kompetanse innen demensomsorg. Når vi som helsepersonell er bekymret for forholdene, er dette faglig begrunnet. Personale er pasientens fremste talsperson, og det er pasienter vi er bekymret for. God demensomsorg er å gi hver enkelt pasient et tilrettelagt tilbud, der den enkeltes ønsker og behov ivaretas med respekt. Kvalitetsreformen «Leve hele livet» og «Nasjonal faglig retningslinje om demens» er eksempler på sentrale føringer vi som helsepersonell blant annet skal jobbe etter. Det er kommunens ansvar å legge til rette for at den jobben faktisk lar seg gjøre.

Sundtunet har ei personalgruppe som ønsker å sette pasienten i fokus. Det brukes faglig kompetanse til å yte god og verdig demensomsorg til det beste for den enkelte pasient. Bekymring og frustrasjon rundt forholdene ved Sundtunet tærer på motivasjonen hos hver enkelt av personale. Resignasjon er noe ansatte føler på. Resignasjon over ikke å bli lyttet til som fagpersoner. Når forholdene er slik at vi som helsepersonell resignerer, da er det alvorlig. Alvorlig for pasientene, og alvorlig for oss som personalgruppe.

Vi er glad det endelig blir satt fokus på våre utfordringer og håper nå på en bedre hverdag for personale og pasienter.