Fornybar energi - oppgradering av eksisterende kraftverk

I takt med økende utbygging av vindmølleparker blir ulemper og konsekvensene synliggjort. Motstand mot vindmøller øker tilsvarende.

Heimdalen. Bilde tatt i panorama. Fra her føres vannet i tunnel over til Sandvatnet. 

Kart fra GLB som viser hvilke deler av vassdraget som er regulert. 

Øyvatnet som er oppdemt og tidligere besto av flere vatn. Nærmest er Sandvatnet. Til venstre er Kaldfjorden det vannet ledes videre i tunnel ned til Øyangen. 

Meninger

Før det etableres flere vindmølleparker rundt omkring i den norske fjellheimen, burde man isteden se på mulighet for optimalisering av allerede regulerte vassdrag.

Professorene Ånund Killingtveit og Leif Lia ved NTNU mener potensialet i å oppgradere norsk vannkraft er så stort at det kan gi mer strøm enn alle norske vindkraftverk til sammen.

Som lokale eksempler kan nevnes bedre utnyttelse av det allerede utbygde Vinstra vassdraget. Det har tidligere vært vurdert 3 mindre kraftverk i vassdraget ved å utnytte fallhøyden mellom 3 ulike magasin. Henholdsvis ett kraftverk mellom Bygdin og Vinsteren. Ett kraftverk i Bjønnhølen, der man samtidig ser på muligheten for å sprenge seg innpå overføringstunnelen som går mellom Heimdalsvatnet og Sandvatnet. Og det siste kraftverket utnyttes fallet fra Kaldfjorden og ned til Øyangen. Samlet vil disse 3 kraftverkene gi rundt 60 GVh. Tilsvarende forbruket til ca. 3.000 husstander, men med dagens skattesystem er det ikke lønnsomhet i prosjektene. Siden kraftverkene blir tilknyttet store vannmagasin vil de dessuten gi en vesentlig andel vinterkraft.

Selv om vannkraft i utgangspunktet er den billigste fornybare energikilden, er det ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt å bygge, utvide eller oppgradere sier professor Killingtveit ved NTNU. Dette har sammenheng med skattereglene, der vannkraft beskattes ca. tre ganger mer enn vindkraft.

Skattereglene er åpenbart modne for revisjon. Dølen hadde i september intervju med Nord Fron ordfører Rune Støstad som gjør felles sak med kraftprodusentene i den hensikt å få endret grunnrenteskatten i Stortinget.

Vann kan lagres i store magasin og strøm produseres når det er behov. I vinterkulden når man trenger energien som mest, så står vindturbinene i ro fordi det i perioder med sprengkulde stort sett er vindstille.

I et samfunnsregnskap gagner dessuten ikke vindkraft det norske samfunnet på samme måte som vannkraft når det gjelder sysselsetting og verdiskaping. Nesten all kompetanse og utstyr hentes fra utlandet. Med unntak av infrastruktur og støp av fundamenter til vindmøllene etableres det nesten ikke norske arbeidsplasser.