Godt kommunesamarbeid i Midt-Gudbrandsdalen skal jeg fortsette å være veldig for når kommunereformen havarerte.   Men jeg mener kommuner på vår størrelse bør ha et samlet grunnskoletilbud. Vi er ingen stor kommune, men vi skal ikke gjøre oss mindre enn vi er.

Som ledd i skoleutredningen ble først felles ungdomsskole på Harpefoss vurdert. Deretter Vinstra etter tilbakemelding fra Nord-Fron i 2022.

Skal elever fra de er 13 år gamle gå på skole i en annen kommune mener jeg det vil påvirke hvor folk velger å bosette seg. Det er rimelig å tro at flere vil velge den kommunen som har et samlet grunnskoletilbud. Jeg er opptatt av økt bosetting, tilflytting og boligbygging i Sør-Fron, og en slik utvikling er ikke i tråd med ambisjoner for et godt og velfungerende lokalsamfunn her – slik vi vil ha det.

Skal ungdomsskoleelevene fra Sør-Fron gå på Vinstra blir det mye tom bygningsmasse der ungdomsskolen er i dag, ved siden av et flott kulturhus/idrettshall og et flott felles badeland. Dersom det kommunale handlingsrommet ikke økes (økte avgifter eller nedbemanning) vil økonomiske lover plassere en felles barneskole for Sør-Fron her. Tidligere valg og prioriteringer styrer ofte senere beslutninger.

Ungdomsskolesamarbeid ble grundig vurdert i 2022, og er vurdert som mer kostbar for Sør-Fron enn dagens løsning. Det gir ingen nødvendig omfordeling til pleie og omsorg, og vil presse ressurser til skoledrift framover. Ungdomsskolesamarbeid er fullt ut mulig uten felles bygg, og kan handle om samarbeid om faglærere, fagdager for elever, kompetanseutvikling for lærere. Mulighetene for samarbeid og eventuelt felles ungdomsskole i et langtidsperspektiv vil ligge i nettopp dette. Om en vil.

Beslutninger skal baseres på solide beslutningsgrunnlag. Det finnes likevel nok eksempler på at lokaliseringsspørsmål har stoppet prosesser etter omfattende og ressurskrevende utredninger.

Dette er grunnene til at jeg mener det nå er tid for å komme videre, med tanke på elevene, ansatte i skolen, rekruttering framover og utslitte barneskolebygg. Andre oppgaver framover står i kø.

Sør-Fron er liv laga.