Mange får gi uttrykk for sitt syn og si bekymring.

Det som virkelig bør gi grunn til bekymring er de hundrevis av dekar store arealene med flott, fulldyrket mark som nå i verste fall er i ferd med å gå tapt!

En eldre kar jeg kjenner godt mente bunnen i Laugen enkelte plasser var 2 meter dypere/lavere da han var ung.

Det sier seg selv at konsekvensen – uten tiltak  - er at oversvømmelsene fortsetter.

Dette er svært alvorlig og fortjener langt større fokus enn det det er gitt. Sentrale politikere og beslutningstakere må se dette før det er for sent. Fisken vil uansett klare seg i Nord-Europas beste fiskeelv – slik den har gjort gjennom tusenvis av år.

Selv om fylkestinget har vedtatt planen må  deler vurderes på nytt, slik at masseuttak på bestemte steder kan skje. I tillegg prioriterte vi lokalt i vår høringsuttale et pilotprosjekt som skulle gå ut på å forsterke djupålen i Laugen, slik at elva selv kan transportere masse. Det ble ikke prioritert i den endelige planen. Også dette tiltaket må vurderes på nytt.

Flomvegstunell på Tretten er prioritert høyt, men vil bli så kostnadskrevende å bygge at jeg er redd den aldri vil bli bygd.

Tiltaket må utredes, men også det å senke Losna – slik flere har pekt på. Dette er et enormt magasin, og en senking vil opplagt ha betyding nordover.

Vi er på ville veger med all ressurskrevende utredning.

I tillegg:

Rundballagring: Slik jeg kjenner næringa, er jeg sikker på at næringsdrivende innen jordbruket vil sørge for flomsikker lagring av rundballer framover. Det er stort vinterforbehov, og slik sett har vi ingen rundball å miste.

Under flommen mobiliserte en gruppe gardbrukere en dugnad for å redde rundballer. Med fare for å skade egne traktorer berget de bunter som ellers ville fulgt flommen sørover. Dugnadsgjengen burde fått blomster for innsatsen fra alle som er opptatt av Laugen. Det har de ikke fått, men skal få en varm takk fra meg.