De siste 40 årene har hver femte innbygger blitt borte, og sysselsettingen er lavere enn ellers i landet. Prognosene frem mot 2050 tilsier at sysselsetting og folketall vil fortsette å gå ned, og i 2050 vil det trolig være omtrent dobbelt så mange eldre over 70 år som det er barn og unge under 20 år.

SSB har kartlagt hvor landets 15-åringer bor når de fyller 35 år. I Ringebu flytter 7 av 10 ut av kommunen, og selvsagt er det både fint og fornuftig at unge voksne kommer seg ut noen år for å ta seg utdannelse, skaffe seg verdifull arbeidserfaring eller rett og slett bare se noe annet, men den store bekymringen ligger i at kun 1 av disse 7 flytter hjem igjen. Innflytting kompenserer heller ikke for alle som flytter ut, og uten innvandring ville befolkningstapet vært enda større.

Det er liten tvil om at vi står foran store demografiske utfordringer som vil kreve mye av oss som kommune, innbyggere og folkevalgte de neste årene: Hvordan opprettholde helhetlige og gode tjenester med stadig mindre barnekull, flere unge voksne som faller utenfor skole og arbeidsliv, et stigende antall eldre, flere hjelpetrengende og demente, og liten tilflytting av barnefamilier og unge voksne? Hvordan skaffe flere tilflyttere? Hvordan beholde ungdommen og få dem hjem etter endt utdannelse? Hvordan rekruttere, bosette og beholde fagfolk?

I tiden fremover må vi planlegge for en kommune med mindre folk og innbyggere med en helt annen alderssammensetning enn i dag. Dette er helt nødvendig for at vi skal kunne opprettholde folketall, sysselsetting og et godt tjenestetilbud. For å få dette til må vi gjennomføre gode, involverende og oversiktlige prosesser, og trekke inn nødvendig kompetanse, slik at vi får et godt kunnskaps- og beslutningsgrunnlag. Og ikke minst: Vi må stå sammen, se hele kommunen under ett, og ta gode valg til det beste for kommende generasjoner.