Det er heller ikke mulig å gi dispensasjon for midlertidig drift uten at dette medfører betydelige kostnader.

Kommunestyret fikk saken opp i møte 11/5-23, der mulige løsninger for nytt bibliotek ble diskutert.

Administrasjonen hadde jobbet med ulike løsninger, hvor to alternativer fremsto som aktuelle.

-Rivning av det nåværende prestekontoret med nybygg til anslagsvis 13,7 mil.

-Alternativet som derimot fikk flertall mot arbeiderpartiet sine stemmer, var å gå videre med å flytte biblioteket til 1 etasje iSør-Fron Senter. Dette krever betydelig oppussing som  til 21 millioner. I tillegg kommer leiekostnader.

Sør- Fron Ap er svært kritiske til å pusse opp et bygg som ikke Sør-Fron kommune eier for en så stor kostnad. Vårt klare råd var å gå videre med alternativet med nybygg.

Vi ønsker heller å utrede muligheten for kjøp av bygget som har en anslått kjøpesum på 2,8 millioner.

Vi trenger sentrumsnære leiligheter, beliggenheten er svært egnet til dette. Dette kan gjøres enten i samarbeid med at kommunen selv setter i gang.