Det handler om hvordan vi mener vi best kan få den utviklinga. Debattklimaet har vært til dels hardt på begge sider, men det vi har til felles er å ville våre innbyggere og kommuner vel.

Vi som representerer partiene som gikk for oppdeling av Innlandet igjen, fremmet også et tilleggsforslag i fylkestinget med det mål om å kunne stå sammen om noe. Dette forslaget ble dessverre verken kommentert eller debattert, men bare nedstemt. Vi velger likevel å tolke innlegg i debatten dit at fylkestinget deler våre tanker om framtidig fokus for fylkestinget i Innlandet.

SP, SV, R og PP foreslo i fire punkter at Innlandet fylkesting må sikre et godt politisk samarbeid fra kommunene, via fylkeskommunen og opp til Storting og regjering, for å sette lys på muligheter og ta tak i utfordringer vi har i Innlandet.

At en gjennomgang av fylkeskommunen sitt inntektssystem må ta hensyn til våre utfordringer og sikre hele fylket ny økonomisk og demografisk utvikling og at rolla som samfunnsutvikler må styrkes.

Vi har en klar forventning om økt overføring av oppgaver fra staten og statsforvalteren til fylkeskommunalt nivå, og mener dette er et grunnleggende premiss for å kunne styrke fylkets rolle som samfunnsutvikler.

Det siste punktet i forslaget vårt var at Innlandet fylkesting ønsker å styrke den fylkeskommunale tilhørigheten og den fylkeskommunale modellen gjennom økt desentralisert tilstedeværelse. Det skal legges til rette for desentraliserte administrative arbeidsplasser og styrket politisk tilstedeværelse i hele fylket. Innlandet fylkesting ber fylkeskommunedirektøren ta styringssignalene med i det videre arbeidet og legge frem plan for dette.

Selv om dette ikke ble vedtatt i fylkestinget i denne omgang, håper vi at hele fylkestinget ser at det er store forventninger til hvordan vi jobber videre for å ta den samfunnsutviklerrollen en fylkeskommune skal ha. Da må alle deler av fylket både sees og høres og ikke minst inkluderes.