En utbygging ville ført til mindre vann i Lågen forbi Vinstra og hatt store konsekvenser for natur og friluftsliv.

Bygging av Kåja kraftverk har vært vurdert tidligere, men prosjektet ble stoppet i 2014. Den nye planen for kraftutbygging ville omfattet en lengre strekning både oppstrøms og nedstrøms der planene om Kåja kraftverk ved Vinstra i Nord-Fron var for noen år siden. Elvestrekningen huser 20 forskjellige rødlistede arter, er et viktig leveområde for vannfugl, hekkeplass for hønsehauk og en viktig overvintringslokalitet for fossekall.

Planen nå var å lage en dam ved Vikafossen og føre vann fra Gudbransdalslågen forbi Vinstra i en tunnel ned til Harpefossdammen. Nye flomberegninger og krav til flomavledning i damsikkerhetsforskriften har medført endret design av anlegget. Dette, kombinert med stor kostnadsøkning de siste årene, gjør at prosjektet ikke vurderes som lønnsomt i dag.

Naturvernforbundet vil påpeke at verken NVE eller Statnett mener at vi vil få et kraftunderskudd i Norge i årene framover. Hvis vi klarer å utløse potensialet for energieffektivisering, trenger vi ikke å bygge ut mer kraft som legger beslag på naturen.