Dagens kommunestyre er godt kjent med alle rapporter som Hagestuen viser til.

I rapporten fra Norconsult kap. 3 Dagens organisering og aktivitet i MGB-side 17.  angående beredskab, så er det 16 personer i hele Ringebu kommune. Konklusjon i rep. skapet av 12.06 som Hagestuen viser til er helt feil sitert. Det har vært 8 personer både på Fåvang og på Ringebu brannstasjon. I dag er det 9 personer på Fåvang og ca. 10 i Ringebu i iht kommunedirektøren.

I konklusjon fra kommunedirektøren så skal det i fremtiden bygges opp til 12 ansatte på begge steder, Dvs en økning fra 16 til 24 i beredskap. Det skal ikke være en nedskalering, men en oppgradering/styrking av beredskapen.  Det er to personer i Rep. Skapet, for Ringebu der SP har en person og AP en.

Vi to kjenner oss ikke igjen i det Hagestuen skriver i sitt innlegg og vi vil selvfølgelig beholde dagens brannstruktur for hele midt-dalen. De siste ukene med flom er et godt bevist på at sikkerhet og beredskap skal være høyt prioritert i vår kommune.

Så gjentar jeg følgende: Ringebu Arbeiderparti har enstemmige vedtak på:

1. Helsesenteret skal fortsatt være på Fåvang og det skal enten rehabilitere eller bygges nytt for å oppfylle alle krav.

2.  Brannstasjoner i Vålebrua og på Fåvang skal opprettholdes og renoveres, eller bygges nytt av hensyn til kommunens omfattende brannvern og ansvar overfor befolkningen på begge steder og store områder med fritidsbebyggelse tilknyttet begge steder. 3.  Barneskoler skal rustes opp eller bygges nytt både i Fåvang og Ringebu. 4.  Barnehager skal opprettholdes og utvikles både i Ringebu og Fåvang.

Skole, helse og brannvern er sentrale samfunnsoppgaver som vi mener er viktig å beholde der de er i dag.

Så viser Hagestuen til et møte som skulle vært avholdt den 13. juli med ansatte innenfor forebyggende avdeling og beredskap i Ringebu.

Hagestuen påstår at ordfører ikke ønsket et slik møte.

Innkallingen som ble sendt ut ble tatt opp med kommunaldirektøren. Kommunedirektøren og brannsjefen, var ikke kjent med at et slik møte skulle avholdes.  Det var kommunedirektøren som ba om at møte skulle avlyses, ikke ordfører. Alle møter med ansatte går igjennom kommunedirektøren. Det er kjøreregler for hvordan politikere skal møte de ansatte. De ansatte skal gå tjenesteveien og bruke sine tillitsvalgte.

En annen opplysning som er feil fra Hagestuen.

Hagestuen påstår at AP ikke har henvendt seg til SP om et uforpliktende møte for å drøfte et uforpliktende samarbeid. Det er også feil. Vi sendte en e-post 30.juni til SP med ønske om å ha et møte. Samme som vi gjorde til de andre partiene som sitter i Kommunestyret. E-posten til SP-ble aldri besvart.