Samtidig som det blir flere eldre med omsorgsbehov fra det offentlige, slik som preger de fleste distriktskommuner. Vi må tilpasse skolestrukturen vår til denne utviklinga. Fordi skolestruktur har store langsiktige konsekvenser er det viktig å ta seg god tid og ha en grundig prosess som involverer innbyggerne. Vi trenger skoler der barna våre er trygge, trives og lærer. Samtidig skal vi være attraktive for å rektrutere motiverte lærere med et godt arbeidsmiljø og store nok fagmiljø til å drive utvikling.

Nord-Fron Arbeiderparti ønsker å opprettholde bosetting i hele kommunen vår og ikke sentralisere alt til kommunesenteret. Derfor tror ikke jeg det er lurt å samle alle elevene i vår kommune i en felles 1-10 skole. Det ble tidlig besluttet at Skåbu oppvekst skulle beholdes, spesielt på grunn av lang reisevei for de yngste barna. Dette er også avgjørende for at yngre skal kunne etablere seg med familie i Skåbu.

Etter den første høringsrunden om skolestruktur fremmet Arbeiderpartiet forslag om at også Kvam barneskole kan videreføres med det elevgrunnlaget vi har framover. Arbeiderpartiet vil også ruste opp trivselsbadet som har blitt en viktig institusjon på Kvam mange setter pris på og benytter seg av. Spesielt barneskolen har stor glede av å ha sin svømmeundervisning i gangavstand fra skolen.

Både Kvam og Skåbu har bygningsmasse med akseptabel standard i flere år framover. På Vinstra er det to barneskoler to kilometer fra hverandre. Både Sødorp barneskole og ungdomsskolen er utslitt og trenger store oppgraderinger eller nybygg.

Kommunestyret har bestilt utredning av ulike kombinasjoner og plassering av framtidig barneskole og ungdomsskole på Vinstra. Først når vi får svar på disse spørsmålene kan vi ta en beslutning sammen som vi er trygge på at er riktig for framtida.