Private økonomier blir påvirket av inflasjon, krig i Europa og økte rente utgifter. Dette er ting som påvirker hverdagen til oss aller fleste. Mange selvstendig næringsdrivende er usikre på fremtiden og mange bedrifter har i den siste tiden måtte permittere eller si opp ansatte. Økte utgiftsposter påvirker også kommunenes økonomiske situasjon. Tjenester blir dyrere og det vil være vanskeligere for kommuner å gjøre store investeringer uten at dette vil kunne gå utover tjenestetilbudet i kommunen.

Det vil i framtiden være nødvendig å gjøre store investeringer for Nord-Fron kommune. Senterpartiet vil prioritere spesielt skole, helse og eldreomsorg. Dette kommer i tillegg til nødvendig utbedring av infrastruktur, som kommunale veier og avløpssystem. Med økte utgifter og behov for investeringer er det særdeles viktig at disse utgiftene blir kartlagt på en best mulig måte i forkant. Dette for å gi de folkevalgte et realistisk bilde å kunne ta beslutninger ut ifra. Det er viktig å unngå at prosjekter blir satt i gang på tynt grunnlag, og at eventuelle budsjett-sprekker kommer så sent i prosjektene at det uansett er for sent å snu.

De siste årene har vi hatt flere slike saker i Nord-Fron, som Furusjøen VA, flomsikring av Givra og Vinstra Park. Kommunen har fått sterk kritikk av kontrollutvalg og revisjon for hvordan disse er planlagt og gjennomført. De peker på at det må gjøres et mer grundig forarbeid og at det må være bedre oppfølging underveis i prosjektene. Til syvende og sist er det vi innbyggere som må betale når dette ikke blir gjort.

Om dagens prisstigning vil fortsette i samme tempo er usikkert, men det ser ut til at ting uansett ikke vil bli billigere i framtiden. Derfor mener Senterpartiet at det er behov for en tøffere prioritering når det gjelder kommunes økonomi de neste årene. Det vil være viktig å kunne se langt framover, tenke helhetlig og ha en god plan med tanke på hva som skal prioriteres til hvilken tid. Det er viktig å ha lengre horisont enn bare til neste valg, også for politikerne som styrer.