Av mange viktige saker i dette valget, er eldreomsorg den viktigste. Det er helt avgjørende at fellesskapet tar ansvaret for dette. Derfor har regjeringen satt av midler til nye sykehjemsplasser neste år, i tillegg til et løft for de som jobber i eldreomsorgen. Dette er viktig for Ringebu Arbeiderparti, og er selvfølgelig beskrevet i vårt kommunevalg program for 2023-2027.   De som trenger heldøgns omsorg skal få en sykehjemsplass. Derfor kan regjeringen allerede nå varsle at 300 millioner kroner til nye sykehjemsplasser vil bli bevilget over statsbudsjettet for 2024Midlene er såkalte investeringstilskudd og forvaltes av Husbanken. Flere klare prosjekter vil nå kunne få tilsagn om tilskudd slik at bygging av nye sykehjemsplasser kan starte i kommuner over hele landet. Med denne økningen regjeringen totalt lagt til rette for 3500 nye sykehjemsplasser.   Et løft for de som jobber i eldreomsorgen. Vi trenger en trygg offentlig eldreomsorg med flere hele og faste stillinger og satsing på kompetanse. Da er det avgjørende med gode arbeidsvilkår. Dersom deltidsansatte i helse- og omsorg arbeidet heltid ville vi hatt mer enn 30 000 flere årsverk på landsbasis. Undersøkelser viser også store forskjeller mellom lønn i offentlige og kommersielle sykehjem. Vi mener kommersialisering av eldreomsorgen er feil strategi for å rekruttere fremtidens fagfolk. Hovedtiltakene i regjeringens satsing på fagfolk og kompetanse er:

  1. Utvide Tørn-prosjektet som nesten 100 kommuner deltar i for flere hele og faste stillinger, og nye arbeidsformer som gjør at fagpersoner får mer tid med brukere

  2. Øke andelen hele og faste stillinger

  3. En ny og bedre hjemmetjeneste som styrker forebyggende og helsefremmende innsats gjennom faste team, aktivitetsgaranti, og en egen helseteknologiordning

  I tillegg har regjeringen kontinuerlig styrket kommuneøkonomien som er helt avgjørende for god bemanning og kvalitet i tjenestene. Og det er bemanningen og kvaliteten som betyr noe for brukerne og deres pårørende. Eldre skal være trygge på at fellesskapet stiller opp. Vi får til mer sammen enn hver for oss!

På vegne av Ringebu Arbeiderparti.