Vi må erkjenne at hver bit av vår utmark har en verdi som strekker seg langt utover det å være et tomt område tilgjengelig for utvikling. For å synliggjøre verdien utmarksarealene har, mener jeg det er på tide å få på plass et krav om konsekvensutredning ved enhver nedbygging av utmark. Da vil disse verdiene synliggjøres på en bedre måte, og vi får en mer lik saksbehandling av slike saker.

Det er ikke til å komme unna at industri, hytteutbygging, turisme og utbygging av infrastruktur, stadig tar større andeler av våre verdifulle utmarksarealer. Som leder i utmarksrådet i Norsk Sau og Geit, opplever jeg at utfordringene knyttet til nedbygging av utmark, skaper stadig større konflikter. Nedbygging skjer på bekostning av både beitedyr og ville dyrs leveområder, og konsekvensene av slike inngrep er betydelige. Tap av beiteområder kan ha direkte konsekvenser for bondens levebrød og for det biologiske mangfoldet i området. Samtidig kan det føre til økt press på andre områder, med potensielle negative effekter på vannkvalitet, erosjon og klima. En nedbygging fører til varig endring, og i de fleste tilfeller skaper det utfordringer for den tradisjonelle beitebruken som har vært i området i generasjoner, i tillegg til det direkte tapet av beite og naturmiljø.

Klarere rettningslinjer.

For å motvirke disse negative konsekvensene, er det avgjørende at både politikerne og kommunene tar ansvar. Vi må ha klarere retningslinjer. 83 % av arealene i Norge blir forvaltet av kommunene gjennom plan og bygningsloven. Kommunene må få krav om å inkludere beitebruksplaner i sine arealplaner. Dette vil være med på å synliggjøre beitebruken fremover. Jeg mener også det bør komme et krav om at all nedbygging av utmarksarealer må konsekvensutredes. Da vil verdiene av området, både i forhold til beitedyr, og andre naturverdier synliggjøres på en bedre måte. Da først kan politikerne ta reelle valg, før nedbygging blir vedtatt. På samme måte som dyrka mark har et vern og det er satt klare mål for hvor mye som maksimalt skal nedbygges, bør utmarksarealene også få en tilsvarende beskyttelse. Det er ikke nok å bare vektlegge kortsiktige økonomiske gevinster ved utbygging av utmark. Vi må også ta hensyn til de langsiktige og mer uerstattelige verdiene som utmarken representerer.

Styrkingen av vern og inkludering av beiteområder i planleggingen av arealbruk krever politisk vilje og samarbeid på tvers av ulike sektorer. Det handler om å finne en balanse mellom økonomisk utvikling og bevaring av natur- og kulturlandskap. Det handler om å ta ansvar for fremtidige generasjoner og for å sikre et bærekraftig samfunn.

La oss derfor kreve at all nedbygging av utmark konsekvensutredes grundig. La oss sette tydelige mål for vern av utmarksarealene på linje med de vi har for dyrka mark. La oss ta vare på vår utmark som en uvurderlig ressurs, både for dagens samfunn og for kommende generasjoner. Det er på tide å prioritere verdien av vår utmark høyere og sikre at den får den beskyttelsen den fortjener.