Vedtaket innebærer at dagens stasjonsstruktur med fem stasjoner videreføres, og i tillegg plikter kommunene å stille godkjente lokaler for brannvesenet, samt fremlegge tidsplaner for bygging/ombygging innen 31.12.23. Dette vedtaket ble gjort mot stemmene til Senterpartiets representanter. I kommunestyret argumenterte jeg for at saken langt fra er godt nok opplyst, og at kommunestyret må få vite mer om dimensjonering, eventuell bygging/ombygging, kostnader og konsekvenser for fremtidig brannberedskap i kommunen før vi vedtar ny brannstruktur, men i stedet opplevde jeg å bli «klubbet» ned med beskjed om å holde meg til saken. Den dreide seg visstnok kun om «struktur», ikke dimensjonering, kostnader og beredskap, men for meg og SP henger dette sammen og bør etter vår mening ses i sammenheng.

I saksfremlegget til kommunestyret står det: «Dimensjoneringen av stasjonene fremlegges Representantskapet på neste møte da denne prosessen krever involvering av tillitsvalgt og ansatte». Dette stemmer ikke, og er regelrett feilinformasjon, da Representantskapet for interkommunale ordninger alt i sitt møte 01.11.23 vedtok dimensjonering av beredskapen i MGB (sak 9/23). I saksfremlegget til Representantskapet heter det at MGB må øke opp bemanningen og kompetansen på alle stasjonene for å styrke vaktberedskapen, samt sikre tilstrekkelig oppmøte ved uttrykninger, og det slås fast at samtlige brannstasjoner krever en ombygging grunnet mangler ved fysiske arbeidsforhold. Det står videre at det er gitt signaler fra eierkommunene om hvilke stasjoner som er tenkt ombygget, og hvilke som skal bygges nye, noe som igjen vil påvirke antall kjøretøy som er tenkt plassert ved hver stasjon. Hvorfor ble ikke kommunestyret informert om vedtatt dimensjonering av stasjonene? Hvorfor ble ikke kommunestyret informert om hva slags signaler kommunen har gitt om stasjonene på Fåvang og i Ringebu? Er de tenkt ombygget, eller skal de bygges nye, i så fall hvor og av hvem? Og hvorfor ble ikke kommunestyret informert om følgene av vedtatt stasjonsstruktur og dimensjonering av stasjonene når det gjelder økt arealbehov og økte faste utgifter for kommunen?

Ringebu brannstasjon dekker et stort og tett befolket område, inkludert store hytteområder og hotellene på østsiden av Kvitfjell, i tillegg til langstrakte fjelloverganger med mye trafikk og store fjellhoteller. Tar en ut BRIS-rapporter for de siste årene, så ser en at Ringebu og Vinstra er de to stasjonene med klart flest oppdrag (omtrent like mange hver), og betydelig flere enn Sør-Fron, Fåvang og Skåbu (i nevnte rekkefølge). I dag har stasjonen mannskapsbil og tankbil, men i den vedtatte dimensjoneringen er mannskapsbilen (stor brannbil) tenkt erstattet med såkalt lett brannbil (sprinter med langt mindre slukkekapasitet), og ønsket om en fremskutt enhet til bruk ved blant annet helseoppdrag er heller ikke innfridd. Det er ingen tvil om at brannstasjonen i Ringebu er den stasjonen som blir mest svekket av alle stasjonene, stikk i strid med anbefalingene til Norconsult og Faglig Forum, og utrolig nok så skjer altså dette ved hovedstasjonen i vertskommunen for MGB. Den vedtatte dimensjoneringen innebærer en betydelig nedskalering av stasjonen og vil helt klart svekke brannberedskapen i store deler av kommunen. Det er helt uforståelig.

Per Ove Hagestuen

Kommunestyremedlem SP