I 1971 fant jeg 32 dyr til, i en del av statsallmenningen som også har en stor del av dyrene, og som fortsatt trekker gjennom skogen og østover inn i Stor-Elvdal kommune og fjellområdet Fampen.

Det vil si at i dette området sør for Sør-Fron, som vi og alle rettighetshavere sørover fikk definert ut som eget villreinområde, som Rondane Sør villreinområdet, var det i 1971 101 dyr. Vi fulgte opp disse dyrene tett hele vinteren og konstaterte at disse 69 dyrene trakk sørover til Ringsaker, Hamar, Vang og Åmot kommuner hvor de hadde sine kalveområder.

Etter mye kamp mot andre myndigheter fikk vi skilt ut denne flokken som Rondane Sør villreinområde, og alle grunneiere i de berørte områdene ble med og sluttet opp om forvaltningen.

Gjennom fredning i flere år, og en forsiktig forvaltning når jakt kunne begynne, kunne vi bygge opp stammen til mer enn 2000 dyr, stikk i mot «all verdens» forskere og statsbyråkraters utsagn og forutsetninger.

Vi i forvaltningen lokalt og trolig noen forskere forsto at i Ringebu, Stor-Elvdal og Øyer ville denne stammen bli utsatt vanskeligste press som villrein kan få. Den menneskelige ferdsel i beite og klaveområdene. Ikke den fysiske bebyggelser av noe slag, men oss.. menneskene i områdene fra alle kanter.

Systematisk har Ringebu fjellstyre, Ringebu viltnemd, Ringebu miljø og utmarksutvalg og Ringebu kommunestyre i alle år siden 1980 foreslått, planlagt, kjempet igjennom kommuneplaner, den første fylkesdelplan hvor villreinen er vektlagt/hensyntatt, regulering av ferdsel og aktiviteter både etter veier og i fjellet. Og også mot organisasjoner som mente de hadde hevd på fjellet etter 100 år.

Sjøl mot de som skulle være støttespiller måtte vi konstatere ble bremseklosser.

Hva har så Ringebu kommune og de nevnte organene gjort siden 1980 ?

* Vi har regulert og fjernet, samt opprettet nye preparerte skiløyper for leding av ferdsel dit den var minst skadelig for villreinen.

* Vi har fått flyttet DNTs hytter Breitjønnbu og Gråhøgdbu ut av villreinens viktigste trekkområder og beiteområder, og etablert ei ny bu til utenom villreinområdet, Vetåbua.

* Dette har medførte at 5 mil med merket løypenett sommer og vinter også er flytte ut av disse kjerneområder og nye løyper er merket fra Eldåbua i Sør-Fron i nord helt til inn i skogen i Øyer i sør.

Dette er en stor kanalisering og leding av den store ferdselen etter spesielt preparerte skiløyper inn i områdene. Alle disse er fjernet.

* På Fylkesvei Friisvegen er det vinterstenging.

* På samme vei ble det ved veiopprusting fjernet muligheter til parkering på tilstøtende plasser og mulighet for «grøfteparkering» på 30 -40 steder langs vegen. Faste parkeringsmuligheter er opparbeidet der det er mest hensiktsmessig ut fra reinens trekkruter. Dette kanaliserer også ferdselen ut fra disse plasser der det er minst konflikt for reinen.

* På FV 27 Venabygdsfjellet er det skiltet med parkeringsforbud og all stans forbudt på den definerte strekningen for villreinen og det berørte leveområdet. Dette er fulgt opp av vegvesenet og med ettersyn fra fjelloppsyn og politi.

* Kommunen har vedtatt forbud mot kiting inn i villreinområdet.

* I henhold til Fylkesdelplanen har kommunen definert leveområdet for villreinen.

* En buffersone hvor svært lite av fysiske inngrep/aktiviteter skal kunne foregå av hensyn til villreinen er opprettet. (Dessverre har svært få andre kommuner gjennomført dette, eller så er denne minimal)

* Nye tiltak er under vurdering for ledingen av ferdsel inn i området.

Min påstand er at ingen kommune i Norge har gjennomført planer, planvedtak og så mange fysiske tiltak rettet direkte mot forbedring av villreinenes leveområder slik som Ringebu kommune og Ringebu fjellstyre har gjort gjennom 50 år.

Rondane Sør definert som et rødt område?

Vi og mange andre blir møtt av et såkalt Departements oppnevnt ekspertutvalg, som definerer oss og Rondane Sør som rødt område for Villreinen. Dvs. at vi havner nederst på lista sammen med mange andre som ikke har gjort noe.

For øvrig har seriøse forskere gjennom faktiske genetiske prøver definert Villreinen i Rondane sør villreinområde som den siste rest av den genetiske ekte villreinen i Norge. Dette uten «besmittelse» av tamrein med noen andre genetiske varianter.

Når jeg skriver dette etter mer enn 50 år i en eller annen funksjon for denne villreinstammen gjennom alle disse årene, så er det for vi føler oss totalt overkjørte.

Vi har fått rødt kort av et såkalt «Ekspert Utvalg» uten den minste mulighet til å komme til orde.

Nå skal den Norske Stat gjennom enda en ny underlig «ekspert» vurdering med sin konklusjon fortelle oss at…. «nei hør nå her, dere må gjøre slik og slik».

Vi har gjort mer enn noen andre i Norge for denne villreinstammen, som er den siste genetiske reine villrein.

Fordi jeg har fulgt dette gjennom mer en 50 år så tør jeg si:

Nei hør nå her: Forsøk og få alle de andre villreinområdene til å gjennomføre det vi har gjort i Ringebu for villreinen i Rondane sør.

Prøv for en gangs skyld og se, hør og lytt til noen som faktisk har gjort noe.