Det er viktig for oss å ha to sentrum fordi det betyr svært mye for næringsliv, bosetning, skoler og barnehage. Barnehagene i Ringebu og Fåvang har vi sørget for er oppgradert til svært gode barnehager. Det siste året har det vært en del diskusjoner om fremtidige store og viktige saker i Ringebu kommune og nevner, skolestruktur og utredninger i en skolebruksanalyse, helsesenter og fremtidig brannberedskap. Dette er noe mange innbyggere ønsker signaler på før valget.

jeg skal være klar og tydelige på hva Ringebu arbeiderparti vil med Skoler, helsesenter og brannstasjoner.

Helsesenteret på Fåvang er i dårlig stand iht rapportene fra Norconsult og er noe som skaper et utilfredsstillende arbeids- og behandlingsmiljø for både ansatte og brukere. Dette skal vi gjøre noe med. De ansatte skal ha verdige arbeidsforhold. For oss i AP er det naturlig å beholde et helsesenter på Fåvang. Avgjørelsen om helsesenteret skal rehabiliteres eller bygges nytt, får bli opp til kommunestyret. Ringebu arbeiderparti ønsker ikke en lokaliseringsdebatt og vi er helt klare på at et helsesenter i fremtiden skal være lokalisert på Fåvang. Vi mener det er fornuftig å benytte seg av eksisterende tomt fremfor å se etter nye lokasjoner andre steder i kommunen.

Barneskoler. Ringebu AP går til valg på å beholde to barneskoler i Ringebu og Fåvang. Dette har vi signalisert tidligligere. Det er helt avgjørende for fremtidig bosetning i begge deler av kommunen. Med gode barnehager og skoler i Ringebu og Fåvang vil det kunne bremse befolkningsnedgangen og vi har klare ambisjoner om å øke folketallet. De 40 nye tilvisnings- leilighetene som er fordelt på Ringebu og Fåvang vil bidra til å tiltrekke oss nye innbyggere.

Brannstasjoner. Ringebu kommune er vertskommune og administrasjon med forebyggende avdeling som er lokalisert på hoved brannstasjon i Ringebu. Hoved brannstasjon for felles interkommunalt feiervesen og brannvesen skal i fremtiden være lokalisert i Ringebu. Vi i AP er sikre på at sikkerhet og beredskap betyr mye for våre innbyggere og fritidsinnbyggere. Tema har vært fremtidig brannberedskap og vi vet at responstid er viktig. Begge stasjonene har svært godt kvalifisert mannskap noe som betyr mye for vår kommunes sikkerhet. Det er brannmannskapene som møter først på stort sett alle utrykninger og da betyr utrykningstiden mye. Ringebu AP går til valg på å opprettholde begge brannstasjonene i både Ringebu og Fåvang.  Det er i dag utilfredsstillende arbeidsmiljø for de ansatte på begge plasser. Dette skal vi i AP gjøre noe med og de ansatte skal få verdige arbeidsforhold. I Ringebu er det sett på flere løsninger som til slutt skal tilfredsstille kravene. Brannstasjon på Fåvang skal bestå og det må ses på flere alternative løsninger. En mulig er å se på en samlokalisering med et nytt helsesenter og det finnes også andre løsninger for både Ringebu og Fåvang brannstasjoner.