Når det gjelder direkte spørsmål om hva Senterpartiet i Nord-Fron kommune har tenkt å gjøre med denne utfordringen, ønsker jeg å rette fokuset mot valgprogrammet som ble lansert i forkant av dette valget.

Rus og rusmisbruk er ofte tett knyttet til psykisk helse. Innenfor helse og omsorg er partiet opptatt av at det skal være gode tilbud lokalt, der innbyggerne bor. Kommunen må ha gode tjenester som er tilgjengelige for alle, eldre som unge. Senterpartiet ønsker å kjempe for at det skal være tjenester som er retta mot forebyggende tiltak til grupper som sliter med utfordringer i hverdagen.

Videre ønsker jeg å rette fokus mot Senterpartiets satsningsområde innenfor kultur og idrett. Her vil vi understreke vårt engasjement for å støtte opp under aktiviteter som er for alle. Kultur og idrett skal være et lavterskeltilbud for alle i kommunen. Kultur og idrett er rusfrie arenaer som kan bidra til å forebygge at ungdom starter med rus og narkotika, men det kan også være et tilbud til de som allerede sliter. Kultur og idrett skal fremme samhold, uavhengig av hvilken bagasje du måtte bære med deg.

Dette er noen av de områdene som favner inn under spørsmålet om hva Senterpartiet ønsker å gjøre for å støtte opp under og tilrettelegge for at folk i kommunen som har utfordringer skal få hjelp til å takle disse.

Når det gjelde konkrete tilbud, støtteordninger o.l for organisasjoner og innbyggere i Nord-Fron kommune, ønsker Senterpartiet å være med på å gjøre disse tilbudene mere synlige. Det hjelper ikke at tilbudene er der, dersom de ikke er kjent for de som trenger dem.

Til slutt vil jeg poengtere viktigheten av engasjementet rundt selve temaet rus og rusmisbruk. Det er viktig at dette blir snakket om og ikke feid under teppet. Det gjelder blant ungdommen selv, men også blant foreldre og foresatte. Narkotika og rus skaper negative ringvirkninger, ikke bare for den som ruser seg, men også for familie, venner og lokalsamfunnet som helhet. Derfor mener Senterpartiet at det er viktig å opprettholde fokus på denne tematikken fremover.

Mange blir påvirket negativt grunnet narkotika og rus og det skaper store ringvirkninger i negativ forstand i lokalsamfunnet. Derfor vil det være viktig for Senterpartiet også i framtiden å ha fokus på dette temaet.