En slik frihet har ingen verdi uten trygghet. Et trygt samfunn, hvor man er fri fra vold og kriminelle handlinger, er en forutsetning og et fundament for friheten. Derfor er tryggheten så viktig for Høyre. Og derfor bør en av statens kjerneoppgaver være å sikre trygghet for borgerne.

Ungdomskriminaliteten blir mer brutal, og vi har nylig sett flere skjebnesvangre tilfeller av vold i nære relasjoner. Høyre vil ha et tryggere Norge. Derfor har vi foreslått 10 tiltak for å bekjempe ungdomskriminalitet. Vi presser på for å sikre at bruken av omvendt voldsalarm utvides og vi har i lang tid foreslått en permanent partnerdrapskommisjon.

Kriminaliteten endrer seg, den er komplisert, ofte digital, skjer på tvers av landegrenser og kan ramme hundrevis av ofre på en gang. Politiet bruker mye ressurser på etterforskning samtidig som oppklaringsprosenten er for lav, og mange ofre lever i frykt for nye overgrep. Flere byer og tettsteder opplever en økning i barne- og ungdomskriminaliteten. Volden blir mer brutal og de som utøver volden blir stadig yngre.

Høyre mener regjeringen gjør en stor feil når de sprer politiets ressurser tynt utover og detaljstyrer politiet i strid med faglige råd. Kombinert med at de bruker lang tid på å gjennomføre nødvendige tiltak for å bekjempe kriminalitet, gjør det at samfunnet vårt blir mer sårbart i møte med kriminelle.

Det skal være trygt å bo i Norge, og kriminalitet skal bekjempes. Derfor vil Høyre ha mer synlig og tilgjengelig politi framfor å åpne nye politikontorer. Vi fortsetter satsingen fra vår tid i regjering og prioriterer penger til å ansette samtlige nyutdannede politifolk i 2024.

Ungdom som begår lovbrudd, står i fare for å bli rekruttert til organisert kriminell aktivitet. Dersom organisert kriminalitet får slå rot er det svært skadelig for vårt tillitssamfunn. Vi risikerer at Norge blir et mindre trygt og godt land å leve i. Vi må jobbe systematisk for å hindre at ungdom havner i kriminelle miljøer, og for at de som allerede har en fot innenfor, kommer seg ut av det. Derfor vil Høyre opprette hurtigspor i domstolene for saker som gjelder ungdom med mål om å redusere tiden fra lovbruddet begås til straffen gjennomføres. Vi vil også forbedre ungdomsstraffen ved å åpne for at domstolene kan tilpasse straffen til den enkelte ungdom, og innføre mulighet til å ilegge oppholdsforbud ved bruk av fotlenke.

2024 har begynt på utenkelig vis for altfor mange familier i Norge. I løpet av kort tid har det skjedd urovekkende mange drap, og flere av dem etterforskes som partnerdrap. Vold i nære relasjoner er et enormt samfunnsproblem, og det er i hovedsak kvinner og barn som rammes. I tillegg til omvendt voldsalarm må vi få på plass en permanent partnerdrapskommisjon som skal granske partnerdrap og identifisere eventuell svikt i det offentlige. Vi må også endre regelverket slik at det blir obligatorisk at ofre og etterlatte skal varsles når gjerningspersonen løslates fra fengsel.

Høyre vil gi politiet flere verktøy for å forebygge, avdekke og etterforske overgrep på internett, f.eks. ved å innføre meldeplikt for internettleverandører ved funn av overgrepsmateriale. Høyre vil også at kommuner vi styrer skal ha en handlingsplan mot vold i nære relasjoner, for å sikre bedre og mer likeverdige tjenester for mennesker som har blitt utsatt for vold og overgrep.

Vi har et felles ansvar for å skape et trygt samfunn med muligheter for alle.