Kapasitet på institusjonsplass og omsorgstjenester. Det har vært flere saker i media der det har vært satt søkelys på omsorgstilbudet i Nord-Fron kommune. Brukere som har søkt om institusjonsplass eller annen form for omsorg, har fått avslag, ofte begrunnet med at brukeren ikke har behov. Det foreligger søknader som har fått avslag, men likevel foreligger det ingen venteliste på omsorgstjenester i Nord-Fron kommune.

Vurderingen er gjort av tildelingskontoret ut fra de tildelingskriterier som gjelder i Nord-Fron. Da avslaget begrunnes ut fra en behovsvurdering, er det praksis at det likevel ikke opereres med ventelister, og det rapporteres heller ikke som grunnlag for beslutninger på politisk nivå.

I Nord-Fron får på denne måten mellom 25 og 40% avslag på søknad om omsorg på et eller annet nivå i kommunen. Det viser at en stor andel av de som søker om omsorgsplass, eller på annen måte søker om omsorgshjelp i kommunen, ikke får slik hjelp på grunn av tildelingskontorets skjønnsmessige vurdering av brukerens behov med bakgrunn i kommunens kriterier for tildeling av omsorgshjelp. Når så mange søkere faller utenfor, kan en stille spørsmål om omsorgstilbudet i Nord-Fron er godt nok, og om kommunestyret er godt nok orientert om det faktiske kapasitetsbehovet innenfor bl.a. eldre omsorgen.

Politikk er alltid et spørsmål om prioritering av ressurser, og det er politikerne i kommunestyret som må gjøre denne prioriteringen. Derfor er det viktig at velgerne får vite hva den enkelte politiker vil prioritere når han/hun tar plass i kommunestyresalen.

Vil du som politiker i Nord-Fron gå inn for at kommunen endrer tildelingskriteriene, eller pålegger tildelingskontoret om å endre praksis, slik at flere brukere som søker om omsorgshjelp får innvilget sin søknad? Hvilke konkrete tiltak på kort og lang sikt vil du som politiker prioritere for å løse det som synes å være et kapasitetsproblem innenfor eldreomsorgen?

Kvam trivselsbad.Kvam trivselsbad er et viktig tiltak som gir trivsel og velferd for mange innbyggere i Kvam. Badet er mye brukt både av privatpersoner og organisasjoner. I tillegg brukes badet til lovpålagt svømmeundervisning for elever ved Kvam skole. Sammen med Kvamstunet er trivselsbadet viktige møteplasser som nyttes både til rekreasjon og sosialt samvær.

For mange er kanskje et godt triselstilbud i nærområdet avgjørende for en god livskvalitet. Skal vi opprettholde en bosetting i alle deler av kommunen, er slike trivselstiltak der folk bor svært viktige.

Det har vært en kjent sak for de som bruker trivselsbadet at vedlikeholdet av anlegget har vært mangelfullt over lengre tid. Det pekes også i en tilstandsrapport som nå foreligger i kommunen. Tilstandsrapporten viser også et investeringsbehov på knappe 3 mill. innenfor en 5 års periode, samlet investeringsbehov inntil 7-10 mill. med full oppgradering i løpet av 20 år.

Kommunedirektøren etterlyser en politisk debatt om framtida til trivselsbadet i Kvam, sett opp mot det tilbudet som Fron Badeland på Harpefoss kan gi innbyggerne i Kvam om trivselsbadet legges ned. Dette bør politikerne i kommunestyret ta på alvor. De fleste forhold som kan påvirke en politisk beslutning i kommunestyret er nå kjent for politikerne.

Investeringsbehovet er kjent, og de kommunale kostnadene ved drift av badet bør også være kjent for kommunestyret. Det blir derfor en kost/nytte vurdering om framtida til Kvam trivselsbad, basert på forhold som nå er kjent, og som bør gi et godt nok grunnlag til å si ja eller nei til spørsmålet om tilbudet ved Kvam trivselsbad skal opprettholdes eller legges ned.

Vi du som politiker i Nord-Fron kommunestyre gå inn for at Kvam triselsbad opprettholdes?