Nå byrjar utviklinga å bli slik i Noreg og, at dei rurale områda mistar innbyggjerar til dei større byane.

Dette er og ein tendens i heile Europa. Dei større byane og tettstadane veks no kun på bekostning av bygdene rundt, ein kanibalisme som skulle vore stoppa. Her burde det vore ei samfunnsutvikling og eit fokus på å gje gode lokalmiljø alle stader i staden!

Tankane til kommunane har vore å gjera seg attraktive for fleire /nye innbyggjarar .Dei har ikkje tatt innover seg "krymping" og folketalsnedgang. Kommuneplanane har stort sett tatt høgde for det. Positiv befolkningsutvikling og økonomisk vekst har vore overordna. Men det er ikkje noko "overskudd" av folk å hente auka vekst i frå. Det blir født færre ungar, og gjenomsittsalderen aukar.

Spørsmålet blir difor: Korleis kan vi ha gode liv med synkande folketal?

Nå må kommunane tenkje nytt. Det er tid for realistisk tankegang, der kommunane må planlegge framtida med nedgang i folketalet. Sentrale temaer blir da mellom anna velferd og service, kommunikasjon, skoleskyss, eldreomsorg... Og mykje meir, nær sagt alt.

Det nye ordet " nedvekst" , kan vera verdt å merke seg. Nedvekst og bærekraft er viktige stikkord for framtida.