Ei kort periode frykta vi at klusset som oppsto ville stoppe alt, inkludert det – forsiktig sagt – overmodne arbeidet med ferdigstilling av strekninga Elstad-Otta. Derfor stor takk til alle involverte.

Møtet på Biltema-kaféen i vinter, da samferdsels- og finansministeren tok turen hit frå Oslo for å orientere oss om løysing er eit utruleg godt minne.

Når takk og ære for innsatsen sør i dalen skal fordelast, minner eg gjerne om viktige avbøtande tiltak midt i dalen.

Rykkhustjønnin naturreservat på 793 dekar - 29 ganger arealet som er tatt ut i Laugendeltaet - er verna for all tid.

Omfattande forhandlingar med mellom anna god bistand frå Glommen Mjøsen Skog resulterte i frivillige avtaler med 13 grunneigarar i Sør-Fron. Fleire kunne sagt nei.

Dette viktige E6-bidraget, miljøtiltaket og omtanken for mange artar, og spesielt våtmarksfugl, skal i alle fall få takk frå meg!

Lykke til med vidare planlegging og bygging.