Vedtakene peker i alle retninger, da sentrumsplan ikke finnes!

Alt kommer til oss politikere ad hoc, ferdig styrt, og det meste er vedtak som ikke skaper utvikling i sentrum.

VI ER VALGT SOM FOLKETS TJENERE OG MÅ IKKE GLEMME DET

Bygda’s befolkning må bli involvert med sine ønsker om hvordan det skal legges tilrette for familien og barna’s trivsel. Oppfordrer alle i bygda til å sende inn forslag, eller snakke med kommunen om sine ønsker! Alle bør høres!

Det savnes sentrumspark, lekepark, og møteplasser for alle, familien og eldre. Paviljong/etc for musikk og kultur, osv.

Møteplasser blir til der barna har sine aktiviteter som; idrett, skole, korps, musikk og andre interesser.

Et godt eksempel på å bygge ned sentrum er å ikke benytte det opplagt samarbeidet vi kunne fått med barneskole, idrett og frivillighets samarbeid rundt en slik møteplass på sentrale Flatmoen.

Vi må motarbeide at spiralen vokser seg nedover med nedleggelser av butikker og næring i Sør-Fron sentrum. Trivsel skapes der folket møtes til skole, kultur som idrett og musikk og handel, som får utfolde seg og skape møteplasser.

Grep må tas i fellesskap

Det er vi som bor her, som må sette foten ned og skape muligheter!

Sør-Fron Høyre kjempet for gangvei fra Bygdahuset Lidarende, og nå er den endelig vedtatt, med byggestart i 2024.

Første vedtak er ned til Hundorp bru!

Men med tanke på trygg vei for barna kan den ikke stoppe der.

Hjelp oss og få på plass gangvei over brua og bort til hyttebyveien. Vi er bekymret for at uhell kan skje på vei til idrett og venner.

Det er stor trafikk over den smale brua med biler som fristes til å kjøre alt for fort på en smal vei. Fartsdumper burde vært på plass.

Det står igjen andre områder i bygda, som også mangler gangvei. Trafikksikkerhet for myke trafikanter er no som må prioriteres, alle plasser, og sikre barn og eldre.

Det å kunne bevege seg uten bil er sundt for alle. Bærekraft og grønn satsing er noe som blir viktigere, og får stadig nye krav.

Kommunen har et Trygg trafikk utvalg du kan ta kontakt med.

Det er heller ikke bærekraftig å være avhengig av å kjøre barna til alle aktiviteter, skole mm, om det er trygt å gå/sykle.

Visjonen «den grøne kulturbygda» forplikter. Handling må til om visjonen skal ha noen mening.

Amund Rudi, Sør-Fron Høyre