Ringebu kommune er vertskommune, og administrasjon og forebyggende avdeling er lokalisert ved hovedbrannstasjonen i Ringebu.

På oppdrag fra eierkommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron har MGB og Norconsult  utarbeidet ROS-analyse, beredskapsanalyse og forebyggendeanalyse med mandat om å identifisere muligheter for fremtidig stasjonsstruktur og organisering av MGB.

I alt fire alternativer er blitt vurdert: Videreføring av dagens struktur (alternativ 0), videreføring av alle stasjoner og flytting av Fåvang og Vinstra stasjon (alternativ 1), avvikling av Fåvang stasjon, flytting av Ringebu og Vinstra stasjon og videreføring av Sør-Fron og Skåbu stasjon (alternativ 2) og avvikling av Fåvang og Sør-Fron stasjon, flytting av Vinstra stasjon og videreføring av Ringebu stasjon (alternativ 3).

Av disse fire alternativene anbefaler Norconsult at MGB arbeider videre med alternativ 2 og 3.

I GD 23.06.23 kan vi lese at kommunedirektøren i Ringebu har lagt frem «en brannfaglig vurdering av framtidig dimensjonering av brannvesenet» for representantskapet for de interkommunale ordningene i midtdalen, og at brannsjefen har hatt en orientering om dette i alle de tre formannskapene.

I saksfremlegget (MGB sak 3/23) for representantskapet for interkommunale ordninger står det: «Faglig Forum anbefaler at Norconsult sitt alternativ 3 blir førende for framtidig stasjonsstruktur» og at en ved å etablere to sterke stasjoner (Ringebu og Vinstra) vil «fremme potensialet for rekruttering og mer effektiv drift av MGB».

I konklusjonen, og ifølge den ovennevnte reportasjen i GD, tilrår imidlertid kommunedirektøren å opprettholde lokaler og mannskap ved alle stasjoner, samtidig som kommunedirektøren skriver at «det er viktig at det nå kan tas beslutninger som gjør at bygningsarbeidene på de stasjoner som i rapporten videreføres kan begynne».

Her trengs det en rask avklaring. Er det kanskje noen som vet noe vi andre ikke vet, og i så fall burde få vite, eller er dimensjoneringen av MGB slik det er skissert i kommunedirektørens konklusjon bare ment som en midlertidig løsning, frem til alternativ 3 er oppe og går?

Hovedbrannstasjonen i Ringebu kommune har i dag mannskapsbil, tankbil og frigjøringsutstyr, men i forslaget fra kommunedirektøren er mannskapsbilen erstattet med såkalt lett brannbil, noe som innebærer en nedskalering av hovedbrannstasjonen i Ringebu.

Dette gir ingen mening og er svært bekymringsfullt med tanke på fremtidig brannberedskap og rekruttering av brannmannskaper i kommunen. Det kan umulig finnes noen faglig god begrunnelse for dette?

Lokal forankring og kunnskapsrike fagfolk er en forutsetning for god beredskap enten det gjelder brann eller helse. Det kommunale brannvesenet gjør en uvurderlig innsats, og får stadig flere oppdrag, særlig knyttet til ulykker og helserelaterte hendelser (f. eks. hjertestanser), enn det de i utgangspunktet var tiltenkt grunnet mer sentralisering av politi- og ambulansetjenester.

Hovedbrannstasjonen i Ringebu dekker et stort område, inkludert store hytteområder og to godt trafikkerte fjelloverganger med store fjellhoteller som strekker seg helt ned til nabodalføret, og er den stasjonen, ved siden av stasjonen på Vinstra, som har klart flest oppdrag i løpet av et år. I tillegg til dette er brannmannskapet trent, og stasjonen utstyrt med hydraulisk frigjøringsutstyr, til bruk ved alvorlige trafikkulykker.

Arbeidstilsynet har fastslått at hovedbrannstasjonen i Ringebu ikke oppfyller lovmessige krav til helse, miljø og sikkerhet, og som en direkte følge av dette så leier for tiden administrasjon og forebyggende avdeling lokaler i det tidligere Tinde-bygget.

Ringebu-Fåvang Senterparti har programfestet at «det må bygges ny brannstasjon med lokaler for administrasjon og forebyggende avdeling» og at denne gjerne kan «samlokaliseres i et beredskapssenter med andre nødetater og aktuelle aktører innen beredskap».

Ringebu kommune skal også i fremtiden være vertskommune for MGB og det skal bygges ny hovedbrannstasjon i Ringebu med nok ressurser, kunnskapsrike fagfolk og egnede lokaler for administrasjon og forebyggende avdeling.