I mer enn 20 år har prosessen rundt sykehusstrukturen i Innlandet bølget fram og tilbake. Vi har flere ganger opplevd at sykehusprosesser andre steder i landet har gått foran oss, og at vi har blitt stående igjen med et sykehustilbud som forvitrer stadig mer. Nå må den tida være forbi.

Styret i Sykehuset Innlandet har gått inn for Mjøssykehuset i Moelv. Det er i tråd med høringsuttalelsene fra et overveldende flertall av kommuner i Innlandet. Det er også i tråd med vedtak i fylkestinget, samt med de rådene som pasientene i mange år har gitt gjennom brukerutvalget. I Innlandet Arbeiderparti forventer vi at styret i Helse Sør-Øst nå følger opp, og går inn for at Mjøssykehuset etableres i Moelv. Videre forventer vi at vår regjering deretter gjør de nødvendige politiske vedtak for å gjennomføre beslutningen.

Det er ikke behov for flere utredninger nå. Vi trenger ikke flere konsulentrapporter. Ikke flere ekstrarunder eller omkamper. Etter mer enn 20 år er alt av vesentlige poenger kjent. Det vi trenger nå er beslutning. Og gjennomføring.

Det vil ikke være mulig å få til en løsning som absolutt alle i hele Innlandet mener er perfekt. Men det er mulig å gå inn for den løsningen som har bred tilslutning fra store deler av Innlandet. Dét er nettopp det vi forventer at skjer.

Innlandet Arbeiderparti vil ikke akseptere mer sykehus-uro. For hvert år som går blir sykehusene mer nedslitt, helsetilbudet mer akterutseilt og pasientene mer skadelidende. Vi må få et forsterket pasienttilbud. Ikke mer uro. Ikke mer sommel. Ikke flere utsettelser.

Det som må styre på dette feltet, er hensynet til pasienten. Ikke alle mulige andre faktorer. Vi bygger sykehus for å gjøre syke folk friske, for å redde liv og for å forbedre livskvaliteten til mennesker.

For oss i Innlandet Arbeiderparti er dette et ideologisk spørsmål. Det rører ved hvem vi er som parti. For oss er solidaritetsidealet helt sentralt, og at vi som fellesskap stiller opp for dem som trenger det. Vi vil ha en spesialisthelsetjeneste som gir trygghet for alle, som gir likeverdige tilbud - og som sikrer de svake og de som ikke alltid har noen til å ordne opp for seg. Vi har som mål å fjerne sosiale forskjeller i tilgangen på de beste helsetjenestene. Etablering av Mjøssykehuset i Moelv er et godt svar på dette.

Lise Selnes leder, Innlandet Arbeiderparti