Ved førstkommende kommunestyremøte skal denne saken opp til vedtak. Saken ble stemt for i formannskapet, hvor Senterpartiet (Sp) var det eneste partiet som stemte imot.

Saken gjelder forslag til ny forskrift om fyrverkeri i Ringebu kommune, der det blir forbudt å bruke fyrverkeri nærmere enn 500m fra europavei, fylkesvei og kommunal vei. Kvitfjell, Venabygdsfjellet og Friisvegen er utelatt fra forbudet.

Vi i Sp erkjenner at fyrverkeri kan ha negative konsekvenser for ville dyr, kjæledyr, husdyr, natur og miljø. Vi mener fyrverkeri bør reguleres, og selvfølgelig ikke være fritt frem når eller hvor som helst. Likevel kan vi ikke stille oss bak dette forslaget til ny forskrift. Vi mener saken er mangelfull og at de foreslåtte forbudssonene er lite gjennomtenkt. Hvorfor skal det være forbud mot å bruke fyrverkeri på baksida i Ringebu, men lov mellom leilighetene på Kvitfjell Vest? Eller forbud på Venåsen mens man på Venabygdsfjellet har lov? Hvordan er hensynet til villreinen ivaretatt her? Vi kan heller ikke forstå at tettheten av kjæledyr skal være mindre i kommunens hyttefelt enn ellers i kommunen.

Det er ingen tvil om at kommunens innbyggere som til daglig har fast tilhold i et fjøs, vil få en del mindre støy i perioden mellom kl 18-02 på nyttårsaften med den nye forskriften. Vi i Sp er selvfølgelig ikke negative til dette. Men dersom innbyggerne i Ringebu kommune gjennom de folkevalgte ønsker å være en foregangskommune, som via sin egen forskrift skal jobbe for et nasjonalt forbud mot fyrverkeri, så ønsker vi en mer gjennomtenkt forskrift, med bedre prosess enn den som har vært nå, samt at den bør være tyngre forankret i norsk lov.

Kart over foreslått forbudssone 

Lite gjennomtenkt

Forslaget til ny lokal forskrift er hjemlet i norsk lov under Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A. Den sier at det etter å ha blitt gjennomført en “risikovurdering knyttet til lokale forhold….der det erfaringsmessig vil oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Det kan herunder opprettes forbudssoner i kommunen” men ikke et totalforbud. Vi mener forslaget til ny forskrift om forbud mot fyrverkeri i Ringebu kommune ikke kan vedtas med hjemmel i den sentrale forskriften med bakgrunn av det faktagrunnlaget som ligger til grunn nå.

Vi kan ikke se at det har blitt gjennomført en risikoanalyse denne nye forskriften kan baseres på. Høringen om saken ble sendt ut og hadde frist for svar i sommerferien. Vi har ikke sett at høringen hverken ble lagt ut på kommunens nettside eller Facebook slik at så mange som mulig av kommunens innbyggere kunne lese høringen innen fristen. Det kommer heller ikke frem hvilken hensynssone (-er) av hensynssonene for villrein som skal gjelde i forskriften.

Dersom det nå blir politisk vedtatt at fyrverkeri bråker nok i tidsperioden mellom kl 18-02 på nyttårsaften til å hjemle et forbud, hvordan skal vi da forholde oss til eventuelle klager på bråk fra skyting på kommunens skytebaner? Her skytes det aktivt med grovkalibret våpen flere måneder i året.

Senterpartiet har gått til valg på at vi ønsker åpne prosesser, grundig saksbehandling og god involvering i beslutninger som gjøres. Forskriften om forbudssoner og redusert salgsperioden for fyrverkeri i Ringebu kommune er lite gjennomtenkt og trenger en bedre prosess mot vedtak enn det den nå har hatt. Derfor kan vi ikke stille oss bak dette forslaget til vedtak.