Mange opplever en spiral av selvforsterkende plager, med ensomhet, depresjon, tiltaksløshet, sosial tilbaketrekning og manglende matlyst. Dette er ikke uvanlig hos eldre, særlig eldre som er enslige, enten de har vært alene over tid, eller nylig har mistet sin partner.

Vi vet at det i årene fremover vil bli flere eldre, samtidig som det vil bli færre helsepersonell tilgjengelig. Det blir derfor viktig at så mange som mulig klarer seg selv i størst mulig grad, og holder seg så friske som mulig, også i livets siste fase. For å oppnå dette er det ikke nok med forebygging av fysisk sykdom, det er også nødvendig med tilrettelegging for psykisk helse, for ensomhet, depresjon, manglende matlyst osv.

Nord-Fron kommune har tilrettelagt flere tiltak for å redusere risiko for psykisk lidelse hos eldre, der det skilles mellom lavterskel aktivitetstilbud og dagaktivitetstilbud.

Dagaktivitetstilbud er helsehjelp basert på enkeltvedtak med tildeling til den enkelte ut fra en individuell kartlegging. Formålet med tjenesten er å tilby en trygg og sosial møteplass for hjemmeboende personer, der samvær med andre, aktivitet, mestring og gode opplevelser er hovedfokus. Dagtilbudet kan også fungere som avlastning for pårørende, og kan sammen med andre aktuelle tjenestetilbud, bidra til å forhindre eller utsette institusjonsinnleggelse. Transport til/fra dagaktivitetstilbudet har kun en egenandel på kr. 60,-.

Lavterskeltilbud er aktivitetstilbud uten tildeling/helsehjelp og uten vedtak. Når vi snakker om lavterskeltilbud, tenker de fleste av oss på tilbud for barn og unge, eller på tilbud for voksne med milde til moderate problemer. Dette gjelder imidlertid også for eldre. Selv om det ikke er gjort helsefaglige vurderinger som tilsier dagtilbud, betyr ikke det at det ikke er viktig med tilbud og forebygging også for denne gruppen.

Når det gjelder lavterskeltilbudet som f.eks. aktivitetstiltaket på Kvamstunet og i Gammelbanken på Vinstra, så er dette tiltak som motvirker ensomhet og passivitet og er med å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og gode og trygge møteplasser i kjente omgivelser. Tilsvarende dagaktivitetstilbudet er disse møteplassene viktige bidrag i å utsette innleggelse på Sundheim. Det heter seg at å være en del av et felleskap bidrar til god helse, da et godt felleskap vil kunne hjelpe den enkelte til å få dekket sine behov.

Transporten til/fra dette lavterskeltilbudet må nå, etter at nye økte satser ble vedtatt i 2021, dekkes fullt ut av den enkelte bruker. En slik høyere utgift er ikke enkel å dekke for en minstepensjonist som bor alene hjemme, uten førerkort og uten noen til å kjøre seg. Samtidig så føles det urettferdig at et enkelt vedtak skal avgjøre om transporten pr. tur skal koste flere hundre kroner mot kr. 60,- når hensikten med tiltaket og virkningen av oppholdet på møteplassen er nesten den samme.

Nord-Fron kommune skal være en god kommune å bli gammel i, og Nord-Fron kommune skal forebygge sosial isolasjon og inaktivitet i form av lavterskeltilbud på en trygg og forutsigbar måte. Alle skal med, og alle bør få tilbud om transport innen en fornuftig utgift for den enkelte.

Fordi forebygging er viktig både av hensyn til den enkelte, familien og samfunnet som helhet, vil Nord-Fron Arbeiderparti ha en offensiv satsing på forebyggende tiltak som styrker livskvaliteten blant hjemmeboende eldre uten helsehjelp.

Vi er derfor glade for at et samlet kommunestyre vedtok å komme tilbake med en sak som nærmere gjør rede for alternative kommunale løsninger for transport av eldre over 65 år til lavterskelaktiviteter i hele Nord-Fron kommune. Vi er glade for at det nå blir sett nærmere på løsninger for transport til Kvamstunet, til Gammelbanken på Vinstra og til Dugurdstreff/andre aktiviteter i Skåbu.