Kort om statsbudsjettet for 2019

Alle særavgiftene, som alkohol, snus og tobakk, er i budsjettet oppjustert med 1,9 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst.

Statsbudsjettet for 2020 ble presentert i dag. 

Nyheter

Litt fra statsbudsjettet som berører vår region av Innlandet fylke:

Kommunesktoren:

Forslag som har betydning for kommunesektoren er følgende:

  • Investeringstilskudd til 2 000 heldøgns omsorgsplasser
  • Kompensasjon for arbeidsavklaringspenger (AAP) videreføres
  • Innføres nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2, trinn fra skoleåret 2020/2021
  • Innføres gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn fra skoleåret 2020/2021
  • Frivilligsentraler – styrkes med 12,8 mill. kroner

Villrein

Regjeringen foreslår å bevilge 8,5 millioner kroner til villrein. Dette skal opprettes en type kvalitetsnorm for villrein, bidra til verdiskaping i villreinfjella og til konkrete tiltak i villreinområdene.

Samferdsel

E6 Moelv – Øyer, er det planlagt åpning av første delstrekning E6 Storhove – Øyer i 2023.

Kulturminner

Regjeringen foreslår å styrke Kulturminnefondet med 10 millioner kroner i 2020. Totalt foreslås det bevilget 126,362 millioner kroner i 2020 som tilskudd til private over hele landet for å  sette i stand verneverdige eiendommer.

Ras og rassikring

Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging.
Om lag 260 millioner kroner av dette foreslås som kartleggings- og sikringstiltak. Oversikt viser at sikringstiltak i Innlandet vil bli prioritert i 2020.

Innovasjon

Øker rammene til Innovasjon Norges innovasjonslåneordning med 200 mill. kroner, fra 1,2 mrd. kroner til 1,4 mrd. kroner. I 2018 mottok prosjekter fra Oppland 39,4 mill. kroner.

Avgifter

Avgiftene for strøm justeres fra 15,83 øre per kWh, til 16,13 øre. Inkludert merverdiavgiften på 25 prosent betyr det at elavgiften blir 20,16 øre per kWh.

Regjeringen endrer ikke merverdiavgiften, som har normal sats på 25 prosent

Avgiftene på alkohol og tobakk økes i all hovedsak fra 1,9 til 2 prosent.

Veibruksavgiften kuttes med 5 prosent, som skal balansere økningen økt av CO2-avgift på bensin og diesel.