Odelsjenta Kine i Venabygd satsar på seksføtte husdyr: - Målet er å produsere 42-45 tonn sirissar i året

Kine Ariela Egseth frå Venabygda bygger framtid på nyttige insekt, men også på ei 200 år gamal bærbusk og brei utnytting av heile ressursgrunnlaget. Heilt i tråd med arven frå tidlegare generasjonars sjølvberga matauk.

Kine Ariela Egseth med ein ny generasjon sirissar i testfjøset. I kassa er det siriss-egg.  Foto: Montasjen

Nyheter

Å vera sjølvberga av gardens ressursar i størst mogleg grad er eit mål i seg sjølv. Kine Ariela og mannen Endre har ennå bustadsadresse i Trondheim, og har tenkt å bruke eit par års tid på flyttinga, og bur periodevis båe stader.