Rune Smidesang er ny prosjektleiar for E6 Biri-Otta i Statens vegvesen (sjå sak under), og startar med oppdraget samferdsleminister Kjetil Solvik Olsen bestilte før jul.

Både det statlege selskapet Nye Veier og Statens vegvesen (SVV) la fram sine forslag seint i fjor haust, og Statens vegvesen har fått arbeidet med å gje ei tilråding før 6. april.

Tilrådinga gjeld også resten av etappe 2, mellom Sjoa og Otta.

Utfordringar

Utrekningar frå Nye veier og Statens vegvesen viser at det er mogleg å spare inntil 1,3 milliardar kroner, ved å velje alternative løysingar og trasear.

– Det er viktig at vi lykkast med dette arbeidet, slik at departementet vil velja å prioritere E6 etappe to gjennom Gudbrandsdalen ved neste rullering av NTP, seier Smidesang.

Oppdraget frå statsråden går ut på vise ei løysing med større netto nytte av vegen, mellom anna ved å anten gjera vegen stuttare, auke trafikkmengda eller få lågare kostnad.

Nærare Tollmoen

SVV vel i sitt alternativ å legge ein annan trase mellom Gunstadmoen og Frya, som kjem nærare Tollmoen.

SVV sitt forslag til betre netto nytte, legg opp til ein trase nærare Tollmoen gjennom Ringebu, der det var kamp om traseen også før reguleringa vart ferdig. Forslaget gjer også at Ringebu ikkje får innløyst vassverket.

– Reknar du med motstand frå lokale politikarar og andre dersom dette blir tilrådinga?

– Det vil sjølvsagt vera naboar med synspunkt på at vi kjem så nær, men det blir lagt opp til støyskjerming etter forskriftene. Ved å gå utanom vassverket vil ein redusere kostnad for å få auka netto nytte på vegen, seier Smidesang.

Tunnel eller  i dagen

I framlegget frå Nye veier AS i fjor, konkluderer dei med at tunnel vil vera det rimelegaste og mest samfunnsnyttige alternativet forbi Ringebu.

I innspela til samferdsledepartementet vel Nye veier indre line frå Elstad og vidare med tunnel fram til Gunstadmoen, medan SVV ikkje har konkludert med ytre eller indre line sør for sentrum.

– I utgangspunktet har vi tre løysingar vi skal vurdere, før vi tilrår løysinga med best netto nytte overfor departementet i april, seier Smidesang.

Tunnelløysinga som låg i dei fyrste planforslaga til ny E6 går djupt under Våla. Dette kan gje utfordringar i høve til krav om rømningsvegar.

Ei anna løysing kan vera ein flat tunnel, da med ein støpt kulvert rett under elva, for å unngå den djupe tunnelløysinga.

– Er det uproblematisk til dømes å gå under kraftverket i Våla? Skulen ligg også rett over tunneltraseen?

– Det vil alltid vera ulemper med sprenging av tunnel, som dei merka på Hundorp, til dømes, men ristingane skal vera til å leva med. Vinkelfalldammen ligg over ein kilometer unna, og blir dermed ikkje berørt, seier han.

Andre rammer

Statens vegvesen er også utfordra til å meine noko om anskaffelses- og gjennomføringsmodell frå departementet.

– Det er viktig for oss også å kunne benytte slike modellar som kan gje innsparingar i inkjøp og bygging, så det ser vi nærare på, seier han.